Anders Nilsson

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Ve­ten­skaps­jour­na­lis­ten Anders Nilsson har ald­rig kun‍ nat be­stäm­ma sig för om det är na­tur­ve­ten­skap, sam­hälls‍ ve­ten­skap el­ler hu­ma­nio­ra som är ro­li­gast. El­ler jo, han har ju be­stämt sig: Ro­li­gast är att hop­pa mel­lan dem, gär­na i sam­ma text. Ar­be­tet med ar­ti­keln om mi­ni­hjär­nor på si­dan 46 fick ho­nom att fun‍ de­ra på om od­lad hjärn­väv­nad kan bör­ja dröm­ma. Nu vet han. Anders är ock­så Mo­dern Psy­ko­lo­gis frå­ge­re­dak­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.