Or­det: Ekosym­tom

Modern Psykologi - - INSIKT -

Att ut­an att kun­na kon­trol­le­ra det upp­re­pa nå­gon an­nans be­te­en­de kal­las för ekosym­tom. Den van­li­gas­te for­men av ekosym­tom är gäsp­ning­ar. I en ny stu­die an­vän­des TMS, transkra­ni­ell mag­netstim u le ring, för att un­der­sö­ka och trig­ga im­pul­ser att gäs­pa me­dan för­söks­per­so­ner såg på and­ra som gäs­pa­de. Ju mer de för­sök­te hind­ra sig själ­va från att gäs­pa desto star­ka­re blev gäs­pim­pul­sen. Käl­la: Uni­ver­si­ty of Not­ting­ham

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.