TRÄ­NA

MINS­KAR DEPRESSIONEN

Modern Psykologi - - INSIKT -

Ota­li­ga stu­di­er vi­sar på nyt­tan av fy­sisk trä­ning. Ex­em­pel­vis stärks kopp­ling­ar­na mel­lan hjär­nans oli­ka de­lar och ett 5-mi­nu­ters trä­nings­pass före skol­da­gen öka­de skol­barns kon­cent­ra­tions­för­må­ga av­se­värt. Vid fy­sisk ak­ti­vi­tet fri­sätts en­dor­fi­ner som ökar väl­be­fin­nan­det och trä­ning har på se­na­re år vi­sat sig va­ra en effektiv be­hand­lings­me­tod

vid de­pres­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.