5 x Parkin­sons sjuk­dom

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

1. I Sve­ri­ge har om­kring 24 000 män­ni­skor Parkin­sons sjuk­dom. Fler män än kvin­nor drab­bas. De fles­ta är över 50 år gam­la. 2. De mest på­tag­li­ga kän­ne­teck­nen är trö­ga rö­rel­ser, stel­het och – i un­ge­fär 60 pro­cent av fal­len – skak­ning­ar. 3. Sjuk­do­men le­der till att ett slags nerv­cel­ler som till­ver­kar sig­naläm­net do­pa­min i en del av mitt­hjär­nan lång­samt förtvi­nar. Det på­går myc­ket forsk­ning om or­sa­ken till att cel­ler­na dör. 4. Den van­li­gas­te be­hand­ling­en be­står av lä­ke­me­del som hjär­nan om­vand­lar till do­pa­min. 5. Sjuk­do­men har fått sitt namn ef­ter den brit­tis­ka lä­ka­ren Ja­mes Parkinson. Han be­skrev sym­to­men år 1817 i upp­sat­sen An es­say on the sha­king pal­sy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.