Capgras syndrom. KRÖNIKA Jonas Mos­skin om

Led­ning­en har ett an­svar för sin vd.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL -

Var­je år tar 1 500 per­so­ner sitt liv i Sve­ri­ge och det rym­mer en fruk­tans­värd mänsk­lig tra­ge­di. För en tid se­dan fick vi be­ske­det att den ti­di­ga­re vd:n för Kul­tur­hu­set Stads‍ te­a­tern i Stock­holm, Ben­ny Fred­riks­son, är en av des­sa. Tre må­na­der ti­di­ga­re ha­de han av­gått ef­ter kri­tik som pub­li­ce­rats i form av ano­ny­ma vitt­nes­mål i Af­ton­bla­det. Det led­de till att en ut­red­ning till­sat­tes om styr­ning och ar­bets­mil­jö på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern. Ba­ra någ­ra da­gar in­nan rap­por­ten skul­le släp­pas in­träf­fa­de själv­mor­det.

Utred­ning­en vitt­nar om en gif­tig ar­bets­mil­jö som vi vet ut­gör en gro­grund för mobb­ning, sjuk­skriv­ning­ar och kon­flik­ter. Det fram­går att vd:n har äg­nat sig åt ett obe­räk­ne­ligt le­dar­skap med de­talj­styr­ning och att det har rått en tyst­nads­kul­tur. Så länge publi­ken har ström­mat till och eko­no­min va­rit i ba­lans har vd:n haft car­te blan­che. Än­da­må­len har hel­gat med­len. Det har ock­så fö­re­kom­mit all­var­li­ga in­ci­den­ter som led­ning­en känt till och in­te gjort nå­got åt, al­ter­na­tivt in­te känt till. Oav­sett vil­ket har led­ning­en brustit i sitt an­svar.

ÅR 2013 SLOGS

Stads­tea­tern och Kul­tur­hu­set sam­man ef­ter en snabb för­be­re­del­se. Det fram­går att man in­te ska­pat ett kli­mat där or­ga­ni­sa­tions­kul­tu­rer­na har kom­mit sam­man. Kvar fanns räd­da med­ar­be­ta­re med mins­kad fri­het. Så vad bor­de man ha gjort i stäl­let?

Utred­ning­en som nu fö­re­lig­ger bor­de rim­li­gen ha gjorts för många år se­dan och ut­gjort en ris­ka­na­lys in­för sam­gå­en­det. Den skul­le an­ting­en ha av­rått från fu­sio­nen el­ler re­kom­men­de­rat att ge vdjob­bet till nå­gon med and­ra kva­li­fi­ka­tio­ner. Den risk som nu be­kräf­tas i rap­por­ten var re­dan då väl­känd av po­li­ti­ker­na i sty­rel­sen. Det är frap­pe­ran­de att stad­hus­di­rek­tö­ren och stads­hus­led­ning­en kom­mit så lind­rigt un­dan i de­bat­ten och rap­por­ten. Det är de som har an­sva­ret för att stäl­la krav på vd och led­ning­en för Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern. Men det har de in­te gjort. Det är en un­der­lå­tel­se­synd att in­te age­ra om man har vet­skap.

Att den nu­va­ran­de till­för­ord­na­de vd:n skyl­ler det som hänt på me­di­edrev är il­la‍vars­lan­de för en för­änd­ring. Det skul­le be­hö­vas ett re­jält om­tag. Styr­ning, led­ning, rol­ler, man­dat och mål mås­te pro­fes­sio­na­li­se­ras. Or­ga­ni­sa­tio­nen mås­te kom­ma bort från ide­a­li­se­ring och skuld­be­lägg­ning av det som va­rit. Det är ett myc­ket krä­van­de ar­be­te. För al­la. Jonas Mos­skin är or­ga­ni­sa­tions‍ psy­ko­log.

Det är en un­der‍ lå­tel­se­synd att in­te age­ra om man har vet­skap

GIF­TIG AR­BETS­MIL­JÖ Rap­por­ten om Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern kom all­de­les för sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.