RECENSIONER Från med­käns­la till vil­da hjär­tan.

Hand­bok i att va­ra snäll mot sig själv.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – So­le­dad Car­ta­ge­na

Att pre­ste­ra är en na­tur­lig driv­kraft som för oss män­ni­skor fram­åt i li­vet, ut­veck­lar oss och till och med gör oss lyck­li­ga. Det är först när vi göm­mer oss ba­kom pre­sta­tio­ner för att und­vi­ka obe­hag och räds­lor el­ler när vi tvångs­mäs­sigt strä­var ef­ter be­lö­ningskic­kar som det slu­tar va­ra häl­so­samt. Det me­nar psy­ko­lo­gen So­fia Vi­ot­ti, som i sitt ar­be­te sett hur fo­kus på pre­sta­tio­ner och fram­gång ger män­ni­skor kor­ta lyc­ko­kic­kar, men sam­ti­digt kan le­da till li­dan­de, kon­kur­rens och en mins­kad käns­la av ge­men­skap.

MEN DET FINNS hopp. I sin nya bok Ut­an press po­äng­te­rar So­fia Vi­ot­ti att ef­tersom hjär­nan är för­änd­rings­bar går det att hit­ta en ba­lans i li­vet. Presta­tio­ner­na som kopp­lats ihop med stress, press och räds­lor kan i stäl­let bli till nå­got lust­fyllt och me­nings­fullt på ett dju­pa­re plan. För att hjäl­pa kli­en­ter att ut­veck­la en an­nan re­la­tion till pre­sta­tio­ner och få ett mer med­kän­nan­de för­håll­nings­sätt till sig själ­va och li­vet ut­går hon från en mo­dell som kal­las tre­cir­kel­mo­del­len. I den de­lar man upp sy­ste­men som styr vå­ra tan­kar, be­te­en­den och käns­lor i ut­fors­kan­de­sy­ste­met, hot­sy­ste­met och trygg­hets­sy­ste­met, som al­la på­ver­kar varand­ra.

Mo­del­len ska­pa­des av Paul Gil­bert, grun­da­ren av com­pas­sionfo­ku­se­rad te­ra­pi, CFT, som in­te­gre­rar tek­ni­ker från kog­ni­tiv be­te­en­de­te­ra­pi med in­slag av an­knyt­nings­te­o­ri, evo­lu­tions­te­o­ri, hjärn­forsk­ning och budd­his­tisk me­di­ta­tion. I com­pas­sionfo­ku­se­rad te­ra­pi trä­nar man bland an­nat upp ett varmt och om­hän­der­ta­gan­de för­håll­nings­sätt till sig själv och and­ra, en styr­ka för att kun­na to­le­re­ra obe­hag, för­stå­el­se för si­na svå­rig­he­ter och mo­ti­va­tion till för­änd­ring. Te­ra­pi­for­men pas­sar, en­ligt So­fia Vi­ot­ti, för den som upp­le­ver myc­ket ång­est och oro, har låg själv­käns­la, är kri­tisk mot sig själv el­ler and­ra, upp­le­ver re­la­tions­pro­blem, har höga pre­sta­tions­krav el­ler har svårt att kän­na sig nöjd med sig själv. För al­la och en­var, med and­ra ord.

Ut­an press ba­se­rar sig på te­o­ri, mo­del­ler och öv­ning­ar från CFT och ut­går från för­fat­ta­rens kli­nis­ka er­fa­ren­he­ter och sam­tal med kli­en­ter och kurs­del­ta­ga­re. Fall­be­skriv­ning­ar­na är lät­ta att kän­na igen sig i och hon har gjort ge­di­gen re­se­arch. Det märks att So­fia Vi­ot­ti är en er­fa­ren psy­ko­te­ra­peut som har med­käns­la med si­na pa­ti­en­ter och lä­sa­re och

ald­rig mo­ra­li­se­rar. Hen­nes in­ställ­ning är att det all­tid går att hit­ta en för­kla­ring till olo­gis­ka hand­ling­ar och val vi gjort i li­vet.

BOKEN IN­NE­HÅL­LER MÅNGA

öv­ning­ar som fo­ku­se­rar på lug­nan­de and­ning och me­di­ta­tion för att hjäl­pa lä­sa­ren att hit­ta sin med­käns­la. Ty­värr är de väl långa och kom­pli­ce­ra­de. För den som re­dan styrs av att pre­ste­ra och har svårt för att stan­na upp och re­flek­te­ra över si­na käns­lor och be­te­en­den, finns risk för att boken blir än­nu ett pre­sta­tions­pro­jekt. Men den är läsvärd och stäl­ler frå­gor som jag allt­för säl­lan re­flek­te­rar över och som får mig att fun­de­ra över vad jag vär­de­rar i li­vet och hur myc­ket jag styrs av om­giv­ning­ens bild av mig. För den som är ny­fi­ken på att tes­ta com­pas­sionfo­ku­se­rad te­ra­pi är den en bra in­gång.

UT­AN PRESS: Om med­käns­la, pre­sta­tion och stress SO­FIA VI­OT­TI [NA­TUR & KUL­TUR 2018]

SNEDKICK Fo­kus på pre­sta­tio­ner ger kor­ta be­lö­ning­ar, men kan ock­så le­da till psy­kiskt li­dan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.