Ste­re­o­ty­per och se­na vux­na.

Ste­re­o­ty­per ut­ma­nas i schack.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Hen­rik Hö­jer

En ana­lys av över fem mil­jo­ner schack­par­ti­er vi­sar att kvin­nor pre­ste­rar bätt­re än sin rank­ning när de täv­lar mot män.

Många ex­pe­ri­ment har vi­sat att mi­no­ri­te­ter el­ler un­der­re­pre­sen­te­ra­de grup­per kan drab­bas av ste­re­o­ty­pi­se­ring och där­med pre­ste­ra säm­re i oli­ka sam­man­hang. Det kan hand­la om att man i ett upp­levt un­der­läge kan bli mer själv­med­ve­ten el­ler ner­vös, vil­ket kan för­säm­ra pre­sta­tio­nen.

För att un­der­sö­ka det har fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Shef­fi­eld ana­ly­se­rat över fem mil­jo­ner schack­par­ti­er med över 160 000 täv­lings­spe­la­re un­der 2008–2015. En ti­on­del av spe­lar­na var kvin­nor.

I schack på elit­ni­vå finns ett rank­nings­sy­stem som har god för­må­ga att för­ut­spå vinst ef­tersom schack är ett spel med mi­ni­mal slump­fak­tor. Över lag har män­nen nå­got hög­re rank­ning än kvin­nor, men i de ana­ly­se­ra­de mat­cher­na vann kvin­nor mot män i hög­re grad än de­ras rank­ning pre­di­ce­ra­de, vil­ket allt­så mot­sä­ger ste­re­o­ty­pi­se­rings­te­o­rin. En kvin­na ha­de till och med hög­re san­no­lik­het för att spe­la bätt­re än sin rank­ning när hon möt­te en man än när hon möt­te en kvin­na.

– Jag blev myc­ket för­vå­nad över re­sul­ta­ten. Det­ta är verk­li­gen hopp­fullt och vi­sar att man kan över­vin­na ste­re­o­ty­per, sä­ger Tom Stafford, fors­ka­re i psy­ko­lo­gi och för­fat­ta­re till stu­di­en, som pub­li­ce­rats i Psycho­lo­gi­cal Sci­ence. Har du nå­gon för­kla­ring till re­sul­ta­tet? – Nja, om man iso­le­rar de mat­cher som har en myc­ket stark pre­dik­tion av rank­ning­en, men där ut­fal­let blir an­norlun­da – allt­så när en verk­lig un­der­dog gör schack matt mot en topp­spe­la­re – så är det of­tast en man som då för­lo­rar mot en kvin­na. Så ge­nus spe­lar helt klart en roll.

SPELTEORI Fors­kar­na ana­ly­se­ra­de över fem mil­jo­ner schack­par­ti­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.