Vad är du be­redd att ge bort av ditt liv?

Modern Psykologi - - INTRO -

Någ­ra da­gar in i Cam­bridge Ana­ly­ti­ca-skan­da­len bör­ja­de det klia i mitt min­ne. Det lät så be­kant, det he­la. Så dök ett namn upp i en av al­la ny­hets­ar­tik­lar: Mi­chal Kosin­ski. I dag är han com­pu­ta­tio­nal psycho­lo­gist and big da­ta sci­en­tist vid Stan­ford uni­ver­si­ty. Men för sex år se­dan var han på Stock­holms­be­sök från Psycho‍metrics cent­re vid Uni­ver­si­ty of Cam­bridge i Stor­bri­tan­ni­en. Han var i ro­pet ef­ter att ha vi­sat att ana­ly­ser av vårt Facebook-be­te­en­de sä­ger mer om oss än tra­di­tio­nel­la per­son­lig­hets­tes­ter.

Jag le­tar i mi­na gam­la mejl och hit­tar in­bju­dan till se­mi­na­ri­et där jag hör­de ho­nom ta­la. Kosin­ski be­skrivs som ”san­no­likt värl­dens främs­te ex­pert på kopp­ling­en psy­ko­lo­gi och so­ci­a­la me­di­er”. Han har an­li­tats av Bo­e­ing och Micro­soft och ”ge­nom­fört un­der­sök­ning­ar med mil­jon‍tals Facebook-an­vän­da­re”. Re­sul­ta­ten be­skrivs som ”för­bluf­fan­de”.

Då, 2012, var jag mest fa­sci­ne­rad av allt som man kan ta re­da på om män­ni­skor. Jag tänk­te in­te så myc­ket på pri­set vi be­ta­lar. Pro­gram­bla­det näm­ner en dis­kus­sion om etis­ka di­lem­man, men den minns jag in­te så myc­ket av. Big da­ta – ex­em­pel­vis vad vi kan ut­lä­sa ur vå­ra di­gi­ta­la fot­spår – var nå­got det ta­la­des ly­riskt om in­om sam­hälls­ve­ten­ska­per­na och mark­nads­fö­ring. Att det skul­le an­vän­das in­om po­li­ti­ken kom in­te di­rekt som nå­gon över­rask­ning. Få var sär­skilt upp­rör­da över det in­nan det kopp­la­des till just Do­nald Trumps val­se­ger.

Vil­ken roll har Mi­chal Kosin­ski då haft i den av­kläd­ning av de so­ci­a­la me­di­er­nas af­färsidé som Cam­bridge Ana­ly­ti­ca­här­van hand­lar om. Han är ju den som kanske tyd­li­gast vi­sat på möj­lig­he­ter­na att ut­nytt­ja de­tal­je­rad in­for­ma­tion från Facebook. Själv be­skri­ver han sig, i en färsk intervju, som den som vi­sar på de ris­ker som tek­ni­ken för med sig. Han pro­te­ste­ra­de även när hans Psycho‍

metrics- kol­le­ga Alex­an­dr Ko­gan gjor­de af­fä­rer med Cam­bridge Ana­ly­ti­cas mo­der­bo­lag. Kosin­ski sit­ter helt en­kelt i den räv­sax som många fors­ka­re fö­re ho­nom fast­nat i: I kun­ska­pens namn har du ska­pat nå­got som kan bli ett mons­ter.

kan du lä­sa om hur man re­dan PÅ SI­DAN 11 1968 för­ut­spåd­de ett 2018 där in­tegri­te­te­ten säljs ut via vå­ra mo­bil­te­le­fo­ner. Och på si­dan 36 kan du lä­sa om hur någ­ra av dem som for­mat vå­ra so­ci­a­la me­di­er nu vän­der sig emot dem. Det som sker nu är ett nyt­tigt upp­vak­nan­de för bå­de po­li­ti­ker och an­vän­da­re. Det är dags att sät­ta grän­ser för vad vi ger bort i ut­byte mot ap­par­nas do­pamin­kic­kar. Jonas Matts­son är chefre­dak­tör för Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

I kun‍ ska‍pens namn har Kosin­ski ska­pat ett mons­ter

EFTERKLOK När Jonas först hör­de om Facebook-da­ta var han mest fa­sci­ne­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.