UTBILDNINGSSTARTER HÖS­TEN 2018 I STOCK­HOLM, MALMÖ OCH GÖTEBORG

Modern Psykologi - - ANNONS -

ATU. Berg­ströms al­ko­hol- och drog­te­ra­peut­ut­bild­ning, le­der till di­plo­met A-te­ra­peut, som har myc­ket gott re­nom­mé in­om be­hand­lings­om­rå­det. Den star­tar i Malmö den 21–22 sep­tem­ber och i Göteborg den 28–29 ok­to­ber. I ut­bild­ning­en in­går tra­di­tio­nel­la äm­nen som be­te­en­de­ve­ten­skap, etik, häl­sa, ju­ri­dik, miss­bruk, be­ro­en­de, ut­veck­lings­psy­ko­lo­gi, be­hand­lings­me­to­dik, 12-steg, kva­li­tets­säk­ring. Där­till kom­mer Berg­ströms­spe­ci­fi­ka äm­nen som Ang­cop (ång­est‍ be­hand­ling för be­ro­en­de­per­so­ner), KBT, ex­i­sten­ti­el­la för­håll­nings­sätt, Re­pro-kon­cep­tet, Berg­ströms Match­nings­mo­dell m m. ATU är treå­rigt på del­tid med 24 ut­bild­nings­da­gar och 30 kurs­brev via mail. Mot­sva­rar 90 hp. Ele­ver­na mås­te ha en stark mo­ti­va­tion för ut­bild­ning­en, som är krä­van­de med ock­så myc­ket in­tres­sant. En för­del är om ele­ven re­dan ar­be­tar in­om om­rå­det men det är ing­et krav. Ut­bild­ning­en an­vänds även som på­bygg­nad.

AHTU. Ut­bild­ning­en till An­hö­rig­te­ra­peut star­tar i Stock­holm 28–29 sep­tem­ber. Den är som nam­net sä­ger spe­ci­al­in­rik­tad på an­hö­rig­te­ra­pi och om­fat­tar ock­så grun­der­na i kog­ni­tiv och be­te­en­de­te­ra­peu­tisk be­hand­ling. An­hö­rig­frå­gor och an­hö­rig­pro­ble­ma­tik ut­veck­las allt­mer till ett eget äm­nes­om­rå­de. AHTU på­går un­der två år på del­tid med 18 se­mi­na­ri­e­da­gar i Stock­holm och 20 kurs­brev via mail. Vi räk­nar med att man be­hö­ver 10–20 tim/v un­der 40 vec­kor per år. Mot­sva­rar 60 hp. Ut­bild­ning­en är lämp­lig som på­bygg­nads­ut­bild­ning för be­hand­la­re och te­ra­peu­ter men kan ock­så an­vän­das för att kom­ma in på be­hand­lings­om­rå­det.

FKTU. Ef­ter ATU el­ler AHTU kan man gå and­ra året (hand­led­nings‍ de­len) på Berg­ströms grund­läg­gan­de Kbt-ut­bild­ning för att få ut­bild­nings­be­vis för KBT steg 1-kom­pe­tens. För att kom­ma in på FKTU krävs egen­te­ra­pi in­nan el­ler un­der ut­bild­ning­en.

KBT steg 1.

Den grund­läg­gan­de psy­ko­te­ra­pi­ut­bild­ning­en med kog­ni­tiv och be­te­en­de­te­ra­peu­tisk in­rikt­ning star­tar i Stock­holm den 28–29 sep­tem­ber. Un­der förs­ta året in­häm­tas de grund­kun­ska­per som be­hövs för att be­dri­va pro­fes­sio­nell psy­ko­te­ra­pi. Un­der and­ra året fo­ku­se­ras på det prak­tis­ka ar­be­tet ge­nom hand­led­ning av två öv­nings­pa­ti­en­ter. Även ”tred­je vå­gens te­ra­pi­er” in­kl mind­ful­ness hin­ner vi ge in­tro­duk­tion om. To­tal un­der­vis­nings- och hand­led­nings­tid är 46 ob­li­ga­to­ris­ka hel­da­gar un­der två år, upp­de­la­de på två­da­garsmö­ten (fre–lör), cir­ka en gång/må­nad. 248 tim te­o­ri, 120 tim hand­led­ning. Man bör räk­na med att läg­ga ner 10–12 tim/v un­der 40 vec­kor per år. Mot­sva­rar 45 hp. Ele­ver­na för­vän­tas ha en ti­di­ga­re hög­re ut­bild­ning in­om vård/be­hand­ling men även and­ra med lämp­lig bakgrund kan bli an­tag­na. Egen­te­ra­pi in­nan el­ler un­der ut­bild­ning­en är ett krav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.