Vem är vik­ti­gast?

Fun­de­ra själv ut­i­från ett fi­lo­so­fiskt di­lem­ma.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ann La­ger­ström

Bok­klub­ben pla­ne­rar hös­tens träf­far när Iris sä­ger: ”I år kan vi ha läs­hel­gen på mitt land!” Det blir tyst. Iris för­sö­ker igen: ”Vec­ka 41, som vi bru­kar …” Det är åt­ton­de året i rad som grup­pen pla­ne­rat en helg till lång­läs­ning. En tjock bok. God mat. Många fi­na sam­tal. Men det här året är det an­norlun­da …

Läs kon­ver­sa­tio­nen och tänk ef­ter: Vem tyc­ker du att de ska va­ra lo­ja­la med? Se­dan kan du gå till si­dan 72 och få stöd för di­na tan­kar av en fi­lo­sof. JULIA: Jag kan in­te. IRIS: Va­då kan in­te? Vec­ka 41 är he­lig. Det har vi be­stämt.

JULIA: Jag vet, men nu rå­kar den in­fal­la på ex­akt den da­gen som Paul och jag va­rit ihop i tio år. Jag kan in­te svi­ka ho­nom.

JIM: Jag mås­te ty­värr ock­så tac­ka nej. Ni vet mitt en­ga­ge­mang i barn­fat­tig­do­men. Den hel­gen är det en kon­fe­rens i Nai­ro­bi som jag mås­te åka på.

NELLY: Det tar emot att sä­ga det, men jag har fått ta över en spa­helg från en kom­pis. Inga barn, ing­en man – ba­ra bad och mas­sage.

IRIS: Men hur kan ni? Jag ser fram emot den här hel­gen he­la året. Vil­ka svi­ka­re ni är. Vi är ju vän­ner!

JULIA: Är­ligt ta­lat Iris, vän­skap i all ära, men Paul går fak­tiskt fö­re.

JIM: Och vad är vik­ti­gast – vår grupp el­ler att för­sö­ka gö­ra nå­got för värl­dens barn?

IRIS: Vad du är tra­di­tio­nell Julia! Fa­mil­jen fö­re vän­ska­pen. Hur många gång­er har in­te jag för­sa­kat min fa­milj för er?

NELLY: Jag ska va­ra är­lig. När jag fick väl­ja mel­lan en spa­helg och att va­ra med er så val­de jag – mig själv. Det var in­te svårt.

JIM: Du är verk­li­gen en ego­ist. Världs­ha­ven dör och du går på spa! Vo­re det in­te för kon­fe­ren­sen skul­le jag ha kom­mit.

NELLY: Men vi har träf­fats sam­ma helg i åt­ta år. Det bör­jar lik­na sym­bi­os. Om jag hand­lar själv­stän­digt har ni ock­så möj­lig­het att stå på eg­na ben.

IRIS: Jag trod­de att vår vän­skap var an­norlun­da, att vi äls­ka­de varand­ra.

JULIA: Men du, det är än­då skill­nad på kär­lek och vän­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.