Från barn­be‍mö‍tan­de till 5-se­kun­ders­re­geln.

Lå­gaf­fek­tivt be­mö­tan­de kan an­vän­das bå­de i sko­lan och hem­ma.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Char­lot­te Lun­dqvist

HAN­TE­RA, UT­VÄR­DE­RA OCH FÖR‍ ÄND­RA: Med låg‍ af­fek­tivt be­mö­tan­de och tyd­lig‍ gö­ran­de pe­da­go­gik

BO HEJLSKOV ELVÉN & AN­NA SJÖLUND [NA­TUR & KUL­TUR]

Viss­te du att det in­te är för­rän vid 18 må­na­ders ål­der som vi lär oss att skil­ja vå­ra eg­na käns­lor från and­ras? Se­dan tar det yt­ter­li­ga­re näs­tan tre år in­nan vi byggt upp ett mot­stånd för att in­te ome­del­bart drab­bas av käns­lo­smit­ta från om­giv­ning­en. Vi speg­lar oss i varand­ra och för en del per­so­ner kom­mer di­stink­tio­nen mel­lan ”mi­na käns­lor och di­na käns­lor” ald­rig rik­tigt på plats.

Man kan tän­ka sig det som en bu­me­rang där man i ett mö­te ome­del­bart får till­ba­ka käns­lan man själv skic­kar iväg. Är du glad kom­mer per­so­nen du pra­tar med att kän­na sig glad och är du led­sen kom­mer hen ock­så att kän­na sig ne­re. Att skäl­la på en per­son som har svårt att han­te­ra käns­lo‍re­gle­ring är där­för in­te sär­skilt lyc­kat.det­ta gäl­ler in­te minst i re­la­tio­nen med per­so­ner som har sär­skil­da be­hov. Des­sa in­sik­ter är nå­got av en grund för lå­gaf­fek­tivt be­mö­tan­de, som de se­nas­te åren vux­it i po­pu­la­ri­tet inom sko­lan och vår­den. Han­te­ra, ut­vär­de­ra och för­änd­ra är en prak­tisk hand­bok som går ige­nom grun­der­na för me­to­den och hur man kan ska­pa en mil­jö som byg­ger på po­si­ti­va för­vänt­ning­ar. En nyc­kel till det­ta är till ex­em­pel att ge­nom ett tyd­ligt och lugnt be­mö­tan­de mins­ka stress och pro­blem­ska­pan­de be­te­en­de.

PSY­KO­LO­GEN BO HEJLSKOV Elvén är en av me­to­dens främs­ta fö­re­språ­ka­re i Sve­ri­ge, och här gör han ge­men­sam sak med kol­le­gan An­na Sjölund, som har en lång er­fa­ren­het av ut­bild­ning och hand­led­ning inom au­tis­m­om­rå­det. Grun­den för de­ras ar­bets­me­to­der är ett per­son­cen­tre­rat ar­bets­sätt, in­spi­re­rat av bland and­ra psy­ko­lo­ger­na Douglas Mcgre­gor, Wen­dy Grol­nick och Ross Gree­ne.

Boken är, pre­cis som ti­teln an­ty­der, in­de­lad i de tre ka­pit­len han­te­ra, ut­vär­de­ra och för­änd­ra.att kun­na ana­ly­se­ra ut­ma­nan­de si­tu­a­tio­ner och väl­ja ett verk­tyg ur rätt lå­da, kan va­ra av­gö­ran­de för om man får till en po­si­tiv ut­veck­ling.

Ut­i­från en mo­dell om ”upp­trapp­ning-ka­os-ned­trapp­ning” får lä­sa­ren ock­så för­slag på hur hen ska age­ra för att ta ud­den av kri­ser och hjäl­pa bar­net att åter­gå till var­da­gen, ut­an att själv stres­sas och bör­ja hand­la i af­fekt.

AV MO­DEL­LEN FÅR man bland an­nat lä­ra sig var­för det är bätt­re att er­bju­da en kopp cho­klad

än att tvinga en per­son som tap­pat kon­trol­len att stä­da upp ef­ter sig.

I boken får lä­sa­ren ta del av öv­nings­ex­em­pel från bland an­nat sko­la och Lss-bo­en­den, med ut­ma­ning­ar som sträc­ker sig från det sto­ra till det lil­la: från att ska­pa har­mo­ni i de dag­li­ga ak­ti­vi­te­ter­na till att på tryg­gast möj­li­ga vis kom­ma till rät­ta med själv­s­ka­de- be­te­en­den och våld­sam­ma si­tu­a­tio­ner.

res

FÖR­FAT­TAR­NAS INGÅNG ÄR pekt­full och em­pa­tisk med ut­gångs­punk­ten att al­la har rätt till själv­be­stäm­man­de så långt det är möj­ligt. Bra läs­ning för den som vill få bätt­re in­sikt i hur till­va­ron kan upp­le­vas för per­so­ner med sär­skil­da be­hov.

BRA BE­MÖ­TAN­DE Ett tyd­ligt och lugnt be­mö­tan­de kan mins­ka stress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.