Hur långt räc­ker en ­för­äl­ders kär­lek?

Mord & Mysterier - - Mord & Mysterier/ Innehåll - Gu­nil­la Granqvist gu­nil­la.granqvist@af­ton­bla­det.se

Hon ha­de en pap­pa. Hon ha­de en mam­ma. Ex­akt hur Jo­han­na Möl­lers upp­växt har sett ut vet vi in­te, men med kun­ska­pen som finns att till­gå så har den va­rit nor­mal och i en sta­bil fa­milj. Tå­rar har med all sä­ker­het tor­kats, ­pann­ka­kor stekts och för­äld­rar­nas fam­nar fun­nits. Det be­hö­ver in­te be­ty­da att det fun­nits kär­lek. Jo­han­na har sagt att hen­nes för­äld­rar va­rit ­kär­leks­lö­sa. Att de ba­ra bryd­de sig om hen­nes sys­ter. Men hon har ­ock­så sagt att hon var för­äld­rar­nas ­ab­so­lu­ta ­num­mer ett.

När man lä­ser för­hö­ren från ut­red­ning­en vet man till slut in­te var hon står.

Men hon ha­de en gång en pap­pa. Hon har en mam­ma kvar.

I de bäs­ta av värl­dar ska en för­äl­ders kär­lek ald­rig svi­ka. Den ska va­ra trygg och tro­gen. Men är den out­töm­lig och okross­bar? När ett barn be­går ett mord, upp­hör den då? Jag tror in­te det. Men om den du bu­rit in­om dig dö­dar din livspart­ner och för­sö­ker dö­da dig, kan den då över­le­va? Att dö­ma av ut­red­ning­en så för­står man att Jo­han­na Möl­lers age­ran­den oro­at hen­nes för­äld­rar. När Jo­han­na Möl­lers mam­ma kun­de hö­ras om vem hon trod­de kun­de va­ra gär­nings­man­nen den där ­nat­ten sva­ra­de hon att det var hen­nes dot­ter. Det är oer­hört. Det rå­der inga tvi­vel om att hon för­stått att nå­got är fel även fö­re ­då­det. Att nå­got i hen­nes dot­ters ­per­son­lig­het har va­rit oro­väc­kan­de: Ett spe­lat käns­lo­liv, en ky­la och ett ­kal­ky­le­ran­de. Att hon kun­de grå­ta på be­ställ­ning, stänga av och på si­na ­käns­lor. Just det är nå­got för­hörs­le­dar­na ock­så läg­ger mär­ke till. Jo­han­na Möl­lers mam­ma skul­le in­te ha över­levt. Det var ald­rig ­me­ning­en. Det är ett un­der att hon ­kla­ra­de ­li­vet ef­ter de ska­dor hon ådrog sig ef­ter kni­v­at­tac­ken i ­som­mar­stu­gan på Gran­li­den. Hon kom­mer ald­rig att bli helt åter­ställd. När in­ten­tio­nen ­ly­ser i sin is­kal­la klar­het mås­te ­in­sik­ten slå så hårt att hjär­tan ­bris­ter. – Ja du, jag äls­ka­de min dot­ter, men jag kan ald­rig, ald­rig för­lå­ta hen­ne för vad hon gjort. Hon har ta­git hal­va min fa­milj, sa Jo­han­nas mam­ma i tings­rät­ten. På si­dor­na 4–13 kan du lä­sa ­do­ku­men­tet om som­mar­stu­ge­mor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.