Vad drab­ba­de ex­pe­di­tio­nen?

Nio unga ski­då­ka­re gav sig ut på en ex­pe­di­tion i de ­rys­ka Ural­ber­gen. Vad som hän­de se­dan är ett myste­ri­um. Att de gick en fa­sans­full död till mö­tes vet vi – men sät­tet de dog på har ald­rig kun­nat för­kla­ras.

Mord & Mysterier - - Mord & Mysterier/ Innehåll - Text: Jon Fors­ling

Ija­nu­a­ri 1959 be­stäm­de sig en grupp stu­den­ter vid Ural­ber­gens Tek­nis­ka hög­sko­la för att ge sig iväg på en ex­pe­di­tion i den gi­gan­tis­ka rys­ka bergs­ked­jan. Sju män och två kvin­nor gav sig iväg un­der led­ning av den er­far­ne ex­pe­di­tions­le­da­ren Igor Djat­lov.

Må­let var att ta sig fram till det ens­ligt be­läg­ra­de ber­get Otor­ten; en stra­pats som skul­le ta minst fem da­gar. Men den 20 feb­ru­a­ri 1959, när grup­pen ha­de va­rit bor­ta i näs­tan en må­nad, skic­ka­des en rädd­nings­ex­pe­di­tion ut för att le­ta re­da på dem.

Ef­ter sex da­gars sö­kan­de hit­ta­de de nå­got som var li­ka fa­sans­fullt – som oför­klar­ligt.

Först fann man grup­pens sista lä­ger, vid slutt­ning­en av ber­get Cho­lat-Si­achl. De­ras klä­der och ut­rust­ning var kvar, men nå­got ha­de fått dem att över­ge sitt tält ge­nom att ri­va upp det in­i­från och fly i pa­nik. Fot­spår i snön som led­de bort från täl­tet vi­sa­de att fle­ra av dem ha­de sprung­it bar­fo­ta i den tret­ti­o­gra­di­ga ky­lan.

En dryg kilo­me­ter bort, un­der ett stort träd, låg krop­par­na av Ju­rij Kri­vo­nisjtjen­ko, 24, och Ju­rij Do­ro­sjen­ko, 21. De var kläd­da i ba­ra kal­song­er. I när- he­ten låg de li­ka tunt kläd­da krop­par­na av ex­pe­di­tions­le­da­ren Igor Djat­lov, 23, Zi­nai­da Kol­mo­go­ro­va, 22, och Ru­s­tem Slo­bo­din, 23. Al­la tre såg ut att ha för­sökt åter­vän­da till täl­tet när de frös ihjäl; en ob­duk­tion vi­sa­de att Slo­bo­din även ha­de en frak­tur på skall­be­net.

Först två må­na­der se­na­re hit­ta­des de res­te­ran­de fy­ra med­lem­mar­na un­der en ra­vin. Och det som ha­de va­rit ett märk­ligt fall för­vand­la­des plöts­ligt till nå­got som helt sak­na­de en för­kla­ring.

Alex­an­der Ko­le­va­tov, 23, såg ut att ha fru­sit ihjäl som de and­ra. Men de tre res­te­ran­de krop­par­na ha­de al­la ut­satts för kraf- tigt våld. Niko­laj Thi­beaux-Brig­nol­les, 23, ha­de en kros­sad skal­le; Lud­mi­la Du­bi­ni­na, 20, och Se­men Zol­tar­jov, 38, ha­de kros­sa­de rev­ben. Al­la fy­ra var bätt­re kläd­da än si­na kam­ra­ter; vis­sa ha­de ta­git på sig klä­der som till­hör­de de förs­ta fem som hit­ta­des.

Det blev märk­li­ga­re. Du­bi­ni­nas lik sak­na­de bå­de tunga och ögon. Vis­sa av klä­der­na vi­sa­de spår av hög ra­di­o­ak­ti­vi­tet. Ing­en av krop­par­na ha­de ut­satts för nå­got på­tag­ligt ytt­re våld; trots att två av off­ren ha­de kros­sa­de rev­ben ha­de de­ras krop­par inga blå­mär­ken. De sov­je­tis­ka utre­dar­na kom fram till att en ”fram­tving­ad okänd kraft” ha­de or­sa­kat de in­re ska­dor­na – en term som ba­ra öka­de myste­ri­et. Den of­fent­li­ga ut­red­ning­en var hem­lig­stämp­lad i fyr­tio år, och när den gjor­des till­gäng­lig för all­män­he­ten 1999 sak­na­des fle­ra dokument.

Det har gått 55 år, men dö­den vid Djat­lov­pas­set (det fick sitt namn ef­ter hän­del­sen av den för­o­lyc­ka­de Igor Djat­lov) i Ural­ber­gen är än­nu oför­kla­rad. Te­o­ri­er har luf­tats i en mängd böc­ker, och i fil­mer som Ren­ny Har­lins ” De­vil’s Pass” 2013.

Men te­o­ri­er är allt vi har.

’’ Nå­got ha­de fått dem att över­ge sitt tält och fly i pa­nik

Den näst sista bil­den från rul­len. Ex­pe­di­tio­nen ver­kar va­ra i fin form.

Ju­rij Ju­din blir om­kra­mad av Lud­mi­la Du­bi­ni­na strax in­nan ex­pe­di­tio­nen går in i sin slut­fas. Ju­rij stan­na­de kvar i bas­läg­ret och kla­ra­de sig. Igor Djat­lov tit­tar på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.