Från kri­ti­ker till mas­smör­da­re och ter­ro­rist

Mord & Mysterier - - Contents - Gu­nil­la Granqvist gu­nil­la.granqvist@af­ton­bla­det.se

Jag minns att jag stan­na­de i ste­get. Läs­te ­or­den om och om igen. Jag ha­de pre­cis köpt boken

Skriv­bord­s­kri­gar­na av Lisa Bjur­wald (Na­tur & Kul­tur 2013) och jag var så iv­rig att lä­sa den att jag kom­bi­ne­ra­de läsan­det med en pro­me­nad. Det var en vac­ker som­mar­ef­ter­mid­dag. Och där blev jag stå­en­de, mitt på en trot­to­ar i Stock­holm.

Det var ing­et sär­skilt med det som ci­te­ra­des, häm­tat från ett po­li­tiskt dis­kus­sions­fo­rum 2002. Nu be­hö­ver man in­te le­ta länge för att hit­ta nå­got be­tyd­ligt vär­re el­ler po­li­ti­se­ran­de.

Det var av­sän­da­ren som gjor­de det där till en ­stil­lastå­en­de pro­me­nad.

Kom och stå med mig en stund så här i ef­ter­hand. Många har dis­kus­sio­ner­na bli­vit ef­ter Alek Mi­nas­si­ans dåd i To­ron­to i slu­tet på april som kos­ta­de tio män­ni­skor li­vet. Åt­ta av dem var kvin­nor. Förö­va­ren ha­de postat en de­kla­ra­tion och en hyll­ning till en ­ti­di­ga­re mas­smör­da­re: El­li­ot Rod­ger. El­li­ot Rod­ger läm­na­de ef­ter sig ett ma­ni­fest och en youtu­be­film där han skyll­de sin mas­skjut­ning på kvin­nor­na som ald­rig ve­lat bli hans flick­vän­ner, ­el­ler som un­der­lå­tit att kys­sa ho­nom. Ef­ter To­ron­todå­det rik­ta­des spot­lighten på in­cel­rö­rel­sen, män­nen som le­ver i ofri­vil­ligt ce­li­bat, och som upp­lyft bå­da des­sa vålds­ver­ka­re till hel­gon i ­si­na on­li­ne­fo­rum. Frå­gor­na är många. Vil­ka är in­cel­rö­rel­sen? Vad vill de och var­för vill de dö­da sam­ma kvin­nor de egent­li­gen vill ha i sitt liv? I To­ron­to upp­stod de­bat­ter om huruvi­da det­ta var ett terror­dåd el­ler in­te. Ef­ter att ha till­bring­at da­gar med att lä­sa de­ras ­fo­rum ställ­de jag frå­gan till två sak­kun­ni­ga. För li­te forsk­ning har gjorts på den här rö­rel­sen för att kun­na ge ett en­kelt svar. Men det finns två ­be­vis­li­ga mas­smör­da­re i in­cel­rö­rel­sens namn. Det finns en be­grepps­värld, ett syf­te och ett ma­ni­fest. In­di­vi­der kan bli ra­di­ka­li­se­ra­de i ex­tre­mis­tis­ka dis­kus­sions­fo­rum och gå från ord till hand­ling. Det vet vi. Det kan hand­la om po­li­tis­ka, re­li­giö­sa över­ty­gel­ser el­ler, som för in­cel­rö­rel­sen, att de­spe­rat läng­ta ef­ter en möj­lig­het att för­sla­va kvin­nor. Och nu när du står bred­vid mig kan du lä­sa ci­ta­tet ur Lisa Bjur­walds bok: ’’Jag tar starkt av­stånd från att hänga ut islam, ­nå­got jag har pre­ci­se­rat gång på gång. ­Det­ta gäl­ler som sagt in­te islam som ­hel­het, ut­an kul­tu­rer (sub­kul­tu­rer) ­kopp­la­de till islam.’’ Skri­vet av An­ders Be­hring Brei­vik. Nio år fö­re Utöya. Stå stil­la med mig nu. Läs re­por­ta­get om in­cel­rö­rel­sen på ­si­dor­na 14–20.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.