Mör­da­ren som gick upp i rök

Mord & Mysterier - - Contents - Text: Gu­nil­la Granqvist

Den här bil­den är det ­sista ­spå­ret ef­ter ­Xa­vi­er Du­pont de Li­gon­nès – ­fy­ra­barns­pap­pan som av allt att dö­ma mördade och begravde he­la sin ­fa­milj i träd­går­den.

Allt ut­för­des med en ­is­kall ­pla­ne­ring: Från ­bre­ven till ­bar­nens sko­lor till ­in­kö­pen av kalk för att täc­ka ­li­ken.

Så här såg da­gar­na ut fram till ­då­det.

Bar­nens sko­lor ha­de fått med­de­lan­de om att de­ras far fått jobb i Austra­li­en och att ­he­la fa­mil­jen snart ­skul­le ge sig iväg. De­ras mam­ma Ag­nès ar­bets­gi­va­re ha­de fått ett brev där hon sa­de upp sig från sin tjänst.

Brev­lå­dan ut­an­för de­ras hus var igen­klist­rad med upp­ma­ning­en att skic­ka al­la brev ­till­ba­ka till av­sän­da­ren.

Hy­res­av­ta­let på de­ras hus var upp­sagt och al­la bank­kon­ton var töm­da.

Men fa­mil­jen Du­pont de ­Li­gon­nès gran­nar ana­de oråd.

Ag­nès bil stod orörd på ­upp­far­ten och in­te ett en­da livs­tec­ken ha­de synts från de­ras hus i sta­den Nan­tes i nord­väst­ra Frank­ri­ke.

Ing­en ha­de sett till bar­nen och hust­run se­dan den 11 april 2011.

Den 21 april gick po­li­sen in i hu­set. Gar­de­ro­ber­na var töm­da och tall­ri­kar­na från fa­mil­jens ­se­nas­te mål­tid var dis­ka­de och stod pryd­ligt på tork. Säng­ar­na var bäd­da­de.

Det som bröt ra­den av ­nor­ma­li­te­ter fanns på uteplatsen på bak­si­dan av hu­set.

He­la fa­mil­jen Du­pont de ­Li­gon­nès, för­u­tom pap­pa Xa­vi­er, låg be­grav­da un­der ter­ras­sen: ­Bar­nen Be­noît, 13, An­ne, 16, Tho­mas, 18, Art­hur, 20, hust­run Ag­nès, 48, samt fa­mil­jens två ­labra­do­rer.

Krop­par­na var täck­ta med kalk. Al­la ha­de skju­tits med ­ge­värsku­lor av ka­li­ber .22.

Ob­duk­tio­ner­na vi­sa­de att de ha­de dro­gats och skju­tits me­dan de sov.

Så var fanns Xa­vi­er? Pap­pan och ma­ken ha­de tre vec­kor ti­di­ga­re ärvt ett ge­vär av sin far och hans in­köp de se­nas­te vec­kor­na gjor­de

ho­nom till po­li­sens främs­te ­miss­tänk­te.

Spå­ren ef­ter ho­nom slu­ta­de i sta­den Ro­quebru­ne-sur-Ar­gens där han till­bring­a­de en natt på ett ho­tell den 15 april 2011.

Xa­vi­er Du­pont de Li­gon­nès ­kom­mer från en ad­lig släkt. ­Fa­mil­jen var tro­en­de ka­to­li­ker och gick ­re­gel­bun­det i kyr­kan. De lev­de ett gott liv, åk­te på ­re­sor till­sam­mans och bar­nen gick i pri­va­ta sko­lor. Men ba­kom ku­lis­ser­na var ­Xa­vi­ers eko­no­mi ett fall­fär­digt kort­hus.

2010 ha­de han ba­ra tjä­nat 53 000 kro­nor. Hans skul­der ­upp­gick till åt­minsto­ne 530 000 kr.

Xa­vi­ers äls­ka­rin­na i Pa­ris ha­de gått till dom­stol för att av­krä­va ho­nom de peng­ar hon ha­de lå­nat ut till ho­nom 2009 – en nätt ­sum­ma på 640 000 kr.

När äls­ka­rin­nan läs­te ny­he­ten om de mördade bar­nen och ­hust­run kon­tak­ta­de hon po­li­sen. Hon fruk­ta­de för sitt eget liv och vi­sa­de dem ett med­de­lan­de som Xa­vi­er ha­de sänt hen­ne:

’’ Vi har haft en bra tid till­sam­mans. Nu kom­mer ­det ­kanske att hän­da nå­got då­ligt.’’

Xa­vi­er drev ett bo­lag i Flo­ri­da, USA. Han sa­de sig säl­ja ­an­nons­plat­ser och tu­rist­gui­der. Xa­vi­er ha­de inga an­ställ­da ­för­u­tom en fransk råd­gi­va­re vid namn ­Gé­rard Co­ro­na.

Råd­gi­va­ren drev ett eget fö­re­tag som bland an­nat hjälp­te ­per­so­ner att öpp­na bank­kon­ton ut­om­lands med till­hö­ran­de ­kon­to­kort som var omöj­li­ga att ­spå­ra.

Har Xa­vi­er an­vänt sig av hans tjäns­ter för att duc­ka rätt­vi­san?

Fö­re Xa­vi­ers för­svin­nan­de skic­ka­de han ett långt brev till sin sys­ter och be­rät­ta­de att he­la fa­mil­jen

var tvung­na att fly till USA och in­gå i ett vitt­nes­pro­gram. Han skrev att det han egent­li­gen äg­nat sig åt de se­nas­te åren var att be­dri­va spa­ning åt den fe­de­ra­la nar­ko­tika­po­li­sen, DEA. Att han för de­ras räk­ning ha­de iden­ti­fi­e­rat knark­ba­ro­ner och av­slö­jat traf­fic­king i Frank­ri­ke, men att han nu var av­slö­jad och svä­va­de i livs­fa­ra. I bre­vet be­kla­ga­de han att de nu in­te läng­re skul­le kun­na ha nå­gon som helst kon­takt med varand­ra.

Xa­vi­ers syst­rar, Christine och ­Ve­ro­ni­que, och hans mam­ma tror fort­fa­ran­de på Xa­vi­ers oskuld. Dels be­ro­en­de på bre­vet, men även att de in­te fick till­fäl­le att iden­ti­fi­e­ra fa­mil­je­med­lem­mar­nas krop­par.

– Jag hop­pas att Xa­vi­er och hans fa­milj har det bra i USA. ­Ef­tersom de var ho­ta­de i Frank­ri­ke kun­de de in­te stan­na kvar. Krop­par­na som låg un­der ter­ras­sen kan in­te ha va­rit Ag­nès och bar­nen, sä­ger Christine Du­pont de Li­gon­nès till tid­ning­en Mi­di Li­b­re.

Men för åkla­ga­ren i Nan­tes, Bri­git­te Lamy råd­de inga tvi­vel. Dna vi­sa­de att det verk­li­gen var Be­noît, An­ne, Tho­mas, ­Art­hur och Ag­nès som låg ­be­grav­da på bak­si­dan.

2013 och 2015 hit­ta­des mänsk­li­ga kvar­le­vor på två skil­da plat­ser i Frank­ri­ke som man ini­ti­alt ­trod­de kun­de till­hö­ra Xa­vi­er ­Du­pont de Li­gon­nès. Utred­ning­ar har dock mot­be­vi­sat te­o­ri­er­na.

2015 fick en jour­na­list ett fo­to med pos­ten fö­re­stäl­lan­de ­sö­ner­na Be­noît och Art­hur Du- pont de Li­gon­nès. På bak­si­dan stod det skri­vet: ’’Jag är fort­fa­ran­de i li­vet’’.

Vem som ta­git fo­tot el­ler ­skic­kat det är in­te känt.

Så sent som i ja­nu­a­ri i år gjor­de po­li­sen en räd mot ett klos­ter i Ro­quebru­ne-sur-Ar­gens på ­frans­ka ri­vi­e­ran.

De ha­de fått in­for­ma­tion om att en munk var ex­tremt lik ­Xa­vi­er. Mun­kar­na, som al­la av­gett tyst­nads­löf­ten, vil­le in­te bi­stå ­po­li­sen i de­ras sö­kan­de.

Ef­ter två och en halv­tim­mes di­vi­de­ran­de ut­ta­la­de sig dock led­ning­en för klost­ret och ­de­men­te­ra­de att Xa­vi­er Du­pont de Li­gon­nès fanns hos dem.

Var Xa­vi­er be­fin­ner sig, el­ler om han ens är i li­vet, är höljt i dun­kel.

Jag hop­pas att Xa­vi­er och hans fa­milj har det bra i USA

Ag­nès Du­pont de­Li­gon­nès, 48. An­ne Du­pont de­Li­gon­nès, 16. Be­noît Du­pont de­Li­gon­nès, 13..

Fo­to: TT

Klost­ret Mo­nas­te­re du Saint-De­sert i Ro­que­bu­ne-sur-Ar­gens fick be­sök av be­väp­nad po­lis och ett stort pressupp­båd ef­ter att en be­sö­ka­re sa­de sig ha sett en munk som var ex­tremt lik den in­ter­na­tio­nellt ef­ter­lys­te Xa­vi­er Du­pont de Li­gon­nès. Klost­rets över­hu­vu­den de­men­te­ra­de att den miss­tänk­te fanns in­nan­för mu­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.