Ny­hets­bil­den

Mord & Mysterier - - Contents - Gu­nil­la Granqvist

’’Era jäv­lar’’, skri­ker ­Tommy Zet­h­reus när po­li­sen tryc­ker in ho­nom i po­lis­pi­ke­ten.

Guil­ler­mo Mar­ques Ja­ra ­gri­ma­se­rar med hän­der­na i ­bo­jor, flan­ke­rad av två po­li­ser.

Jak­ten på stu­re­plan­smör­dar­na fick en dra­ma­tisk upp­lös­ning.

Strax ef­ter kloc­kan tio på kväl­len den 7 de­cem­ber 1994 grips de på Drott­ning­holms­vägen vid Noc­ke­by­bron och Af­ton­bla­dets fo­to­graf Åke ­Eric­son är på plats.

Tre da­gar har gått se­dan de öpp­na­de eld ut­an­för Stu­re­com­pagni­et med en norsk ­au­to­matkar­bin för att se­dan fly från plat­sen.

Fy­ra män­ni­skor mis­te li­vet och över tju­go ska­da­des.

An­led­ning­en till då­det var hämnd: De ha­de ne­kats att kom­ma in på natt­klub­ben.

I den föl­jan­de rät­te­gång­en döm­des Tommy Zet­h­reus till livs­tids fäng­el­se för mord och mord­för­sök.

Ett fler­tal till­fäl­len har han för­sökt att få sitt straff tids­be­stämt, men så sent som för­ra året av­slog Högs­ta dom­sto­len hans öns­kan.

Guil­ler­mo Mar­ques Ja­ra döm­des till sex år i fäng­el­se för med­hjälp till grovt vål­lan­de till an­nans död.

När han släpp­tes år 2000 läm­na­de han Sve­ri­ge och ­flyt­ta­de till Chi­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.