TIDSLINJE 2011 – da­gar­na fö­re och ef­ter mor­den

Mord & Mysterier - - Familjemordet -

Mån­dag 11 april: An­ne och Be­noîts sko­lor får ett brev sig­ne­rat av Xa­vi­er som sä­ger att fa­mil­jen nu flyt­tar till Austra­li­en och att bar­nen in­te kom­mer till­ba­ka till sko­lan.

Den ka­tols­ka sko­la där Ag­nès ar­be­tar får hen­nes av­skeds­brev sig­ne­rat av hen­ne där hon upp­ger sam­ma sak. Rek­torn på sko­lan för­sö­ker nå hen­ne ut­an fram­gång.

Xa­vi­ers fa­milj får ett brev där han anger en helt an­nan an­led­ning. Xa­vi­er skri­ver att fa­mil­jen är tvung­en att has­tigt fly till USA där de från och med nu ska in­gå i ett så kal­lat vitt­nes­pro­gram.

Han häv­dar att han har va­rit en hem­lig DEA-agent (knarkspa­na­re) de se­nas­te åren och att han nu ha­de av­slö­jats.

För att fa­mil­jen ska skyd­das får ing­en av dem ha nå­gon som helst kon­takt med va­re sig fa­milj el­ler vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.