Från re­dak­tö­ren

National Geographic (Sweden) - - INNEHÅLL - AV SU­SAN GOLDBERG FO­TO AV DAN GIANNOPOUL­OS

VI PUB­LI­CE­RA­DE det förs­ta num­ret av Na­tio­nal Geo­grap­hic i ok­to­ber 1888. Den tid­skrif­ten såg helt an­norlun­da ut än da­gens, med ett en­kelt brunt om­slag och in­te en en­da bild på nå­gon av de nit­tio­åt­ta si­dor­na.

Myc­ket har för­änd­rats. Två sa­ker är dock sig li­ka: Vi har all­tid be­va­kat ve­ten­skap och vi har all­tid be­va­kat mil­jöfrå­gor. ”Geo­gra­fis­ka me­to­der vid geo­lo­gis­ka un­der­sök­ning­ar” ly­der en ru­brik i förs­ta num­ret. ”Den sto­ra stor­men den 11–14 mars 1888” en an­nan.

I dag be­va­kar vi fort­fa­ran­de stor­mar, fram­för allt med tan­ke på att kli­mat­för­änd­ring­ar­na gör att de blir allt kraf­ti­ga­re, och vi be­va­kar fort­fa­ran­de ban­bry­tan­de forsk­ning – kanske nu mer än nå­gon­sin i och med att vi do­ku­men­te­rar co­ro­na­vi­ru­set, som har svept fram över värl­den se­dan bör­jan av året.

I det här num­ret har vi, för­u­tom vår ex­klu­si­va be­vak­ning av Mount Everest, ett spe­ci­al­re­por­tage om hur co­vid-19 har på­ver­kat allt i vå­ra liv – vår häl­sa, vårt ar­be­te, vår lek och vå­ra re­la­tio­ner. In­te ens pla­ne­tens högs­ta topp har sko­nats. I mars var Mount Everest stängt för näs­tan al­la klätt­ra­re.

Den sto­ra oviss­het som om­ger det­ta vi­rus kan kän­nas för­la­man­de. Det du kan räk­na med, oav­sett hur det lig­ger till med pan­de­min, är vårt en­ga­ge­mang i att be­va­ka den med fak­ta­ba­se­rat, ve­ten­skap­ligt grun­dat glo­balt histo­rie­be­rät­tan­de och bil­der från hän­del­ser­nas cent­rum. I al­la vå­ra platt­for­mar – pap­per, di­gi­talt, so­ci­a­la me­di­er, ljud och tv – ar­be­tar vi för att för­dju­pa för­stå­el­sen av den här si­tu­a­tio­nen med hjälp av do­ku­men­tä­ra bil­der och in­spi­re­ran­de jour­na­li­stik.

En sak som co­vid-19 har gjort väl­digt tyd­lig är hur li­ten vår planet är, hur sam­man­län­ka­de vi al­la är och att vi mås­te sam­ar­be­ta för att skyd­da jor­den och dess in­vå­na­re.

I år, då Na­tio­nal Geo­grap­hic fyl­ler hund­rat­ret­ti­otvå år, är vi ett av bok­stav­ligt ta­lat mil­jon­tals va­ru­mär­ken som kon­kur­re­rar om din tid. Vår gu­la rek­tang­el be­ty­der emel­ler­tid sam­ma sak som all­tid: att vi strä­var ef­ter att ut­fors­ka, för­kla­ra och av­slö­ja män­ni­skans re­sa, nu och i fram­ti­den. Det kan vi in­te gö­ra ut­an ditt stöd.

Tack för att du lä­ser Na­tio­nal Geo­grap­hic. □

Fo­to­gra­fen Dan Giannopoul­os ska­pa­de den här mo­sa­i­ken av 368 bil­der av bort­kas­ta­de en­gångs­hands­kar. Run­tom i värl­den har han­te­ring­en av co­ro­na­pan­de­min för­svå­rats av brist på skydds­hands­kar, skydds­mas­ker och skydds­dräk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.