Är du vår näs­ta för­fat­ta­re?

National Geographic (Sweden) - - CORONAVIRU­S -

Ek­ström & Ga­ray är ett sta­digt väx­an­de bok­för­lag. Se­dan 2018 har vi gi­vit ut allt från klas­si­ker till dikt­sam­ling­ar, själv­bi­o­gra­fi­er och ro­ma­ner.

För oss på Ek­ström & Ga­ray är det av stor be­ty­del­se att vär­na mång­fald in­om lit­te­ra­tu­ren och att ge män­ni­skor möj­lig­het att med hjälp av det skriv­na or­det ge ut­tryck för si­na kre­a­ti­va för­må­gor.

Har du kanske skri­vit nå­got som du skul­le vil­ja få ut­gi­vet? Vi kan hjäl­pa dig att för­verk­li­ga din bok­dröm!

Läs mer och kon­tak­ta oss på vår hem­si­da www.ek­strom­ga­ray.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.