SKAPELSENS TVÅ DIMENSIONE­R och Jo­han­ne­se­vange­li­ets tec­ken

National Geographic (Sweden) - - CORONAVIRU­S -

Den and­li­ga och fy­sis­ka ska­pel­sen in­te­ra­ge­rar stän­digt med varand­ra.Vi för­kla­rar bö­nens prin­ci­per och ger ex­em­pel ur verk­lig­he­ten på så­väl re­sul­tat av bön som fi­ent­li­ga mot­at­tac­ker. Vi grans­kar den dju­pa­re in­ne­bör­den i de 10 tec­ken Jo­han­ne­se­vange­li­et be­rät­tar att Je­sus gjor­de. A5 häf­te 66 sid 80:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.