HIT­TAR KE­MIS­KA LED­TRÅ­DAR TILL SAK­NA­DE DINOSAURIE­ÄGG

Ditt stöd gjor­de det möj­ligt för Na­tio­nal Geo­grap­hic So­ci­e­ty att fi­nan­si­e­ra det­ta och and­ra ve­ten­skap­li­ga och ut­fors­kan­de pro­jekt.

National Geographic (Sweden) - - AKTUELLT - AV DAR­REN SMITH

VÅ­RA URTIDA FÖR­FÄ­DER kom från ha­vet. Det kärl med vil­ket de lyc­ka­des er­öv­ra land var äg­get, ett stort steg i evo­lu­tio­nen av al­la land­le­van­de rygg­rads­djur som följ­de. Ett be­stå­en­de myste­ri­um med de fos­sil som hit­tats är från­va­ron av be­va­ra­de ägg el­ler ägg­skal un­der de ägg­läg­gan­de ar­ter­nas förs­ta hund­ratju­go­fem mil­jo­ner år av ut­veck­ling, trots att de­ras ske­lett­de­lar fos­si­li­se­rats.

Ke­mis­ten Ti­mot­hy Hu­ang fast­na­de för di­no­sau­ri­er un­der en re­sa till Mon­ta­na i USA 1995, då han fann sitt förs­ta fos­sil. I re­gel är pa­le­on­to­lo­gin in­rik­tad på mor­fo­lo­gi – de fos­si­li­se­ra­de be­nens form och funk­tion. Ti­mot­hy Hu­ang tänk­te att det som sak­na­des låg in­u­ti, i be­nens ke­mis­ka sam­man­sätt­ning och ma­te­ri­al som be­va­rats runt be­nen.

När en di­no­sau­rie dog bröts dess mjuk­väv­na­der ner, var­på väts­kor­na togs upp av jor­den. I vis­sa fall fos­si­li­se­ra­des den­na bland­ning och bil­da­de en ma­tris runt be­net, som pa­le­on­to­lo­ger i re­gel skra­par bort un­der be­red­ning­en. Ti­mot­hy Hu­ang har fun­nit att bå­de ma­tri­sen och själ­va be­net in­ne­hål­ler ke­mis­ka led­trå­dar om di­no­sau­ri­er­na och ha­bi­ta­tet där de lev­de.

Pro­te­i­ner som över­le­ver fos­si­li­se­ring­en kan av­slö­ja ex­em­pel­vis hur en di­no­sau­ri­es hud var upp­byggd el­ler vil­ka väx­ter som di­no­sau­ri­eung­ar­na i ett bo ma­ta­des med. I pro­vin­sen Yun­nan i Ki­na hit­ta­de Ti­mot­hy Hu­ang år 2003 ett fos­sil av ett em­bryo av släk­tet Lu­fengosauru­s. En ut­gräv­ning av plat­sen år 2010 av­slö­ja­de en sam­ling re­den med de älds­ta be­va­ra­de em­bry­on och ägg­skal som nå­gon­sin hit­tats.

Ti­mot­hy Hu­ang hop­pas att ke­mis­ka stu­di­er av des­sa och and­ra fos­sil ska lö­sa gå­tan med de sak­na­de äg­gen i fos­sil­fyn­den ge­nom att ge oss yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion om mil­jön. Hans te­o­ri är att epo­kens be­tyd­ligt hög­re tem­pe­ra­tu­rer och kol­di­ox­id­halt skyn­da­de på ned­bryt­ning­en, så att äggska­len lös­tes upp i stäl­let för att fos­si­li­se­ras. □

Ti­mot­hy Hu­ang, som är verk­sam vid Na­tio­nal Chung Hsing Uni­ver­si­ty i Tai­wan och Jilin Uni­ver­si­ty i Ki­na, an­vän­der hög­tek­no­lo­gisk skan­nings­ut­rust­ning för att av­slö­ja fos­sils ke­mis­ka sam­man­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.