Så en­kelt blir du av med då­li­ga luk­ter

National Geographic (Sweden) - - AKTUELLT -

Går du i re­no­ve­rings­tan­kar, på grund av då­lig lukt in­om­hus?

Nu finns ett bil­li­ga­re al­ter­na­tiv: ta bort luk­ter­na med ozon.

– Vi tänk­te bry­ta upp gol­ven, men tes­ta­de Ozo­ne­air i stäl­let, be­rät­tar Mi­kael Nils­son som bor i en vil­la i Norr­bot­ten.

Ibland är den då­li­ga luk­ten omöj­lig att spå­ra. Den kan hänga ihop med av­lopp, då­lig ven­ti­la­tion el­ler gam­malt ma­te­ri­al i hu­set, som kork­mat­tor el­ler vägg­ski­vor.

För pa­ret Mi­kael och Ca­mil­la Nils­son kom luk­ten från mar­ken. De­ras 70-tals­vil­la har en kryp­grund som släp­per upp fukt och lukt. Hu­set är in­te mö­geld­rab­bat men luk­ten ha­de fått fäs­te i he­la vil­lan.

– Det luk­ta­de un­ket och jor­digt, sä­ger Ca­mil­la som bott i hu­set i cir­ka 10 år.

Ett bil­li­ga­re al­ter­na­tiv

Pa­ret dis­ku­te­ra­de om de skul­le be­hö­va gö­ra en re­no­ve­ring.

Men så be­stäm­de de sig för att först tes­ta ett bil­li­ga­re al­ter­na­tiv: den svens­ka pro­duk­ten Ozo­ne­air – en unik ma­skin som du kan an­vän­da i ditt hem ut­an någ­ra för­kun­ska­per.

Ozo­ne­air om­vand­lar luf­tens sy­re till ga­sen ozon, som at­tac­ke­rar och ne­ut­ra­li­se­rar luf­tens mo­le­ky­ler. Då­li­ga luk­ter för­svin­ner lik­som mö­gelspo­rer, bak­te­ri­er, al­ler­ge­ner och and­ra skad­li­ga mikro­or­ga­nis­mer.

Mi­kael var skep­tisk, er­kän­ner han:

– Ja, det lät för bra för att va­ra sant. Men hell­re pro­va än att bör­ja bry­ta upp gol­ven, tänk­te jag.

Och i dag är den unk­na luk­ten bor­ta.

– Det är fan­tas­tiskt. De då­li­ga luk­ter­na är som bort­trol­la­de, och det känns som att vi fått ett nytt hem.

Ozo­net bry­ter ner kol­sträng­ar­na som de då­li­ga luk­ter­na är upp­bygg­da av, för­kla­rar Jo­han Lund­berg, grun­da­re av Ozo­ne­air, ett tek­nik­fö­re­tag i Lu­leå.

• Vil­ka luk­ter tar Ozo­ne­air bort?

– I prin­cip al­la – som mö­gel­lukt, un­ken lukt, röklukt, djur­lukt, urin­lukt, ke­misk lukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.