OZO­NE­AIR GO 30

National Geographic (Sweden) - - AKTUELLT -

FAK­TA

För mind­re ut­rym­men, bi­lar, bå­tar (upp till 30 kvm). Ka­pa­ci­tet: 5-30 m2.

Be­hand­lings­tid: 2/4 tim­mar. Driftstid: 4000 tim­mar. Vikt: 3,6 kg.

Pris: 3990 kr.

GARANTI

Om Ozo­ne­air in­te tar bort luk­ten helt, skic­ka till­ba­ka den in­om 14 da­gar och få full åter­be­tal­ning, inga frå­gor ställs.

AN­VÄND­NING

Ozo­ne­air tar bort luk­ten oav­sett käl­lan. Det kan hand­la om mö­gel­lukt, un­ken lukt, röklukt, djur­lukt, urin­lukt, ke­misk lukt med me­ra.

SÄ­KER­HET

Ozo­ne­air släp­per pre­cis rätt mängd ozon för att ne­ut­ra­li­se­ra skad­li­ga mikro­or­ga­nis­mer i ut­rym­met du vill sa­ne­ra, ut­an att ska­da någ­ra ma­te­ri­al. An­vänd ozon på ett sä­kert sätt. Läs all­tid bruks­an­vis­ning­en och pro­duk­tin­for­ma­tio­nen fö­re an­vänd­ning.

MER IN­FO

Se ozo­ne­air.se el­ler ring 0771-366 366.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.