IS­KAL­LA DA­TA

National Geographic (Sweden) - - VÄRLDENS TAK -

År 2019 be­sök­te tret­tio­fy­ra fors­ka­re Mount Everest för att sam­la in is- och snöpro­ver och mon­te­ra ett an­tal vä­dersta­tio­ner för att få da­ta om hur kli­mat­för­änd­ring­ar­na på­ver­kar värl­dens tak. Ett oro­väc­kan­de fynd är att gla­ciä­ren Khum­bu se­dan 1962 mist när­ma­re en fjär­de­del av sin vo­lym, cir­ka 330 mil­jo­ner ku­bik­me­ter, till följd av av­smält­ning

Ska­lan va­ri­e­rar ur det här per­spek­ti­vet. Av­stån­det från Bas­läg­ret till Mount Eve­rests topp är 6,8 kilo­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.