AMI VITALE

FRÅN VÅ­RA FO­TO­GRA­FER

National Geographic (Sweden) - - VÄRLDENS TAK -

VEM?

Ami Vitale tar bil­der som be­rät­tar histo­ri­er om skön­he­ten och sam­spe­let mel­lan allt le­van­de på jor­den.

VAR?

Ut­an­för Su­li­na i Ru­mä­ni­en, där Do­nau myn­nar i Svar­ta ha­vet.

VAD?

En Ni­kon D4S med ett 24–70-mm f/2.8-ob­jek­tiv.

Som vinnare av ut­mär­kel­sen Inge Mo­rath Award, som ges till unga kvinn­li­ga fo­to­gra­fer, fick Ami Vitale och sju and­ra kvin­nor un­der fem vec­kor föl­ja i den ös­ter­ri­kisk-ame­ri­kans­ka fo­to­gra­fen Inge Mo­rat­hs spår. Inge Mo­rath skild­ra­de li­vet längs flo­den Do­nau. Grup­pen gjor­de om en last­bil till ett gal­le­ri för att vi­sa hen­nes bil­der. De tog även nya bil­der av li­vet på plat­ser som Inge Mo­rath fo­to­gra­fe­ra­de på 1900ta­let. Ut­an­för Su­li­na i Ru­mä­ni­en för­e­vi­ga­de Ami Vitale den här fis­ka­ren vid det stil­la vatt­net.

På den här si­dan vi­sar vi bil­der från Na­tio­nal Geo­grap­hics Instagram­kon­ton. Vi är det po­pu­lä­ras­te va­ru­mär­ket på Instagram med över 135 mil­jo­ner föl­ja­re. Följ oss du ock­så på instagram.com/nat­geo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.