SHOWEN

NHL-bibeln - - News -

De unga stjär­nor­na kom­mer att trot­sa na­tur­la­gar­na med sin för­bluf­fan­de skick­lig­het, över­rask­ning­ar­na av­lö­sa varand­ra, kam­pen om slut­spels­plat­ser­na bli ex­em­pel­löst dra­ma­tisk och värl­dens bäs­ta li­ga eta­ble­ra sig på en ny, ex­tremt s­pän­nan­de mark­nad.

Se­dan slu­tar allt med att Pitts­burgh P­en­gu­ins, som förs­ta lag se­dan bör­jan av 80-ta­let, vin­ner tred­je ra­ka Stan­ley Cup-ti­teln.

Väl­kom­men till NHL-sä­song­en som myc­ket väl kan kom­ma att ö­ver­träf­fa al­la ti­di­ga­re i histo­ri­en.

När det­ta skrivs har grundse­ri­en på­gått i ett par vec­kor och fak­tiskt – det går re­dan att be­skri­va NHL-sä­song­en 2017/2018 som snudd på sen­sa­ti­o­nell.

Be­grep­pet ”riv­start” räc­ker in­te på långa vägar till för att be­skri­va hur det sett ut.

Ba­ra de in­le­dan­de dyg­nen om­fat­ta­de så myc­ket grann­låt, så många knall­hår­da upp­gö­rel­ser, ett sånt an­tal för­bluf­fan­de över­rask­ning­ar och en sån mängd di­rekt oför­glöm­li­ga mål att det ha­de räckt till en hel SHL-sä­song.

Och det finns inga skäl att in­te tro att det kom­mer fort­sät­ta på sam­ma sätt.

Den gräns­lö­sa skick­lig­he­ten hos de unga kids som hål­ler på att ta över värl­dens bäs­ta li­ga bor­gar sna­ra­re för det.

Det har sagts förr, men det går in­te att ­lå­ta bli att upp­re­pa: De konst­num­mer någ­ra av den se­nas­te ge­ne­ra­tio­nens ­ar­tis­ter kla­rar av att ut­fö­ra i ett tem­po äld­re spe­la­re in­te k­om­mer upp i ens med hjälp av ra­ket­mo­tor, de är di­rekt overk­li­ga.

Prak­tiskt ta­get allt kan hän­da

I syn­ner­het gäl­ler det för­stås Ed­mon­ton­kap­te­nen Con­nor McDa­vid, som in­led­de med ett hat­t­rick i pre­miä­ren och i sin triss i full­träf­far in­klu­de­ra­de en so­loupp­vis­ning som ome­del­bart fick näs­tan sam­ma sta­tus som Ma­ra­do­nas klas­si­ker mot Eng­land i fot­bolls-VM i Mex­i­ko 1986.

Men så­na som Auston Matt­hews, Wil­li­am Ny­lan­der, Dy­lan Lar­kin, John­ny Gaud­reau, Zach We­ren­ski, Pa­trik Lai­ne och Clay­ton Kel­ler är ju näs­tan på sam­ma ni­vå.

Slut­sats: Mer blän­dan­de show föl­jer.

Ett an­nat skäl att hop­pas på fort­satt stor­ het är den kniv­skar­pa kon­kur­ren­sen. Det är så jämnt mel­lan la­gen i dagens NHL att prak­tiskt ta­get vad som helst kan hän­da. Bra il­lust­ra­tion: Ex­per­ti­sen var för ba­ra n­åg­ra vec­kor se­dan över­ty­gad om att lag som New Jer­sey De­vils och ­Detro­it Red Wings skul­le till­hö­ra bot­ten – och New York Rang­ers och Montre­al Ca­na­di­ens top­pen. Det har b­li­vit pre­cis tvärtom. För att nu in­te ta­la om ex­emp­let ­Ve­gas Gol­den Knights – den nya kompisen i klas­sen. Att NHL över­hu­vud­ta­get eta­ble­rar sig på Strip­pen i spel­met­ro­po­len i Ne­va­da-ök­nen är en hi­sto­risk hap­pe­ning (som man kan l­äsa myc­ket om på an­nan plats i den här ­bi­beln), men her­re­gud – de gyl­le­ne r­id­dar­na har dess­utom öpp­nat med ett av­tryck i pro­to­kol­let li­ka ­över­ras­kan­de som tre royal flush i rad skul­le be­trak­tas vid de ­ota­li­ga po­ker­bor­den i hemsta­den. Trup­pen be­står ju i prin­cip ute­slu­tan­de av spe­la­re som de övri­ga 30 la­gen tyck­te sig kun­na und­va­ra. Ett så­dant hop­kok ska, tyc­ker man, egent­li­gen ba­ra kun­na hål­la nästip­pen ovan­för vat­ten­y­tan tills klubbled­ning­en­ef­ter någ­ra bot­ten­pla­ce­ring­ar haft ­möj­lig­het att fyl­la på med någ­ra höga draft­val. Men de star­ta­de bätt­re än nå­got an­nat ­ex­pan­sions­lag i histo­ri­en, vann fem av si­na sex förs­ta mat­cher och top­pa­de ett tag ta­bel­len i väst­ra kon­fe­ren­sen

Det är ingen­ting an­nat än otro­ligt. Det ska in­te gå

Men över­rask­ning­ar hit och jäm­bör­di­ga styr­ke­för­hål­lan­den dit. Till sist kom­mer det, har jag en li­ka be­stämd som mot­sä­gel­se­full käns­la av, slu­ta med att sam­ma gam­la Pitts­burgh Pen­gu­ins vin­ner igen.

I så fall för tred­je året i rad – en be­drift ­ing­en mäk­tat med se­dan New York Is­lan­ders var mitt up­pe i slut­fö­ran­det av sin ­dy­nasti i bör­jan av 80-ta­let.

Det ska in­te gå i lö­ne­ta­kets ti­de­varv, hör vi om och om igen. Men jo. När Sid­ney ­Cros­by och Jev­ge­nij Mal­kin alltjämt hung­rar så våld­samt ef­ter seg­rar, när coach Sul­li­van – an­tag­li­gen den bäs­te in­om sitt ge­bit i he­la värl­den just nu – lyc­kas få sitt man­skap att vin­na de störs­ta mat­cher­na även fast nyc­kel­spe­la­re sak­nas och spe­let tid­vis hac­kar, och när klubbled­ning­en oav­bru­tet fa­sar in nya ung­do­mar som på nå­got för­un­der­ligt vis är re­do för den ­sto­ra sce­nen di­rekt, då går det.

Så njut av den åt­ta må­na­der långa fö­re­ställ­ning­en – och var be­redd på att få se kap­ten Cros­by sträc­ka buck­lan över hjäs­san igen.

Bjur­mans tips och ­ge­nom­gång om al­la lag: sid 76-79

BJUR­MAN: Den kan myc­ket väl blän­da mer än al­la ­ti­di­ga­re i histo­ri­en

Per Bjur­man Fo­to: AP, THINKSTOCK

per.bjur­man@af­ton­bla­det.se

Sid­ney Cros­bys Pitts­burgh tog and­ra ra­ka ti­teln i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.