”Eko­lo­gis­ka och re­kre­a­ti­va vär­den i Hjort­hagspar­ken ska be­va­ras.”

ÖstermalmDirekt - - SIDAN 1 - Andréa He­din (M) ord­fö­ran­de Ös­ter­malms stads­dels­nämnd, Johan Nilsson (M) ord­fö­ran­de ex­plo­a­te­rings­nämn­den

Un­der vå­ren ef­ter­frå­ga­de vi syn­punk­ter och in­spel från er som bor i Hjort­ha­gen om hur vi till­sam­mans kan ut­veck­la om­rå­det. Re­spon­sen har va­rit fan­tas­tisk, många har bå­de mej­lat och ringt. En en­ga­ge­rad med­bor­ga­re för­fat­ta­de till och med en in­sän­da­re som pub­li­ce­ra­des i Ös­ter­mal­mDi­rekt den 30 maj. Med an­led­ning av den­na oro som ut­tryck­tes i tex­ten, vill vi gär­na för­tyd­li­ga vå­ra am­bi­tio­ner med om­rå­det.

Vi vill att de eko­lo­gis­ka och re­kre­a­ti­va vär­den som ti­di­ga­re pe­kats ut för Hjort­hagspar­ken (Hjort­hagskran­sen) i ut­veck­ling­en av Nor­ra Djur­gårds­sta­den ska be­va­ras. Dess­utom är vi helt eni­ga med skri­ben­ten om att det be­hövs grö­na oa­ser runt om i vår stad.

Al­la ska kun­na ha möj­lig­he­ten att fin­na lugn, ro och möj­lig­het till åter­hämt­ning i stads­mil­jön.

Hjort­hagskran­sen är en del i pro­gram­met för Nor­ra Djur­gårds­sta­den. Det är se­dan ti­di­ga­re be­skri­vet i pro­gram­met för om­rå­det att Hjort­hagskran­sen bör stär­kas med nya kopp­ling­ar och kom­plet­te­ran­de be­byg­gel­se. Det in­ne­bär i prak­ti­ken att vi vill kun­na kny­ta ihop Hjort­ha­gen med Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

Det som hit­tills är be­slu­tat är att ut­re­da möj­lig­he­ter­na till att byg­ga vis­sa bo­stä­der samt vård- och om­sorgs­bo­en­de på plat­sen. Om så blir fal­let, kom­mer det att ta i an­språk en mind­re del av par­ken, men ock­så le­da till ökad trygg­het och för­bätt­rad till­gäng­lig­het till den sam­hälls­ser­vice som kan möj­lig­gö­ras.

In­nan den­na be­byg­gel­se kan bli av, kom­mer sta­den att ge­nom­fö­ra na­tur­vär­desin­ven­te­ring med för­dju­pad ar­tin­ven­te­ring. Det kom­mer ock­så att ge­nom­fö­ras ut­red­ning­ar av­se­en­de trygg­het, kul­turmil­jö, till­gäng­lig­het och kol­lek­tiv­tra­fik.

Utred­ning­ar­na av­ses re­sul­te­ra i en struk­tur­plan som re­do­vi­sar eko­lo­gis­ka kor­ri­do­rer och ex­plo­a­te­rings­ba­ra ytor. Struk­tur­pla­nen blir ett un­der­lag till even­tu­el­la de­talj­pla­ne­ar­be­ten som all­män­he­ten har möj­lig­het att tyc­ka till om.

Till­sam­mans med er som bor i om­rå­det vill vi fort­sät­ta ut­veck­la Hjort­ha­gen, stär­ka kopp­ling­en till när­ser­vice och kol­lek­tiv­tra­fik samt be­va­ra när­he­ten till grön­om­rå­den.

ILLUSTRATI­ON/KÄL­LOR: LENNART JO­HANS­SON, STADSBYGGN­ADSKONTORE­T, STOCK­HOLMS STAD

FÖR­SLAG. Sta­den hål­ler på att un­der­sö­ka om det går att byg­ga bo­stä­der i skogs­om­rå­det mel­lan Gas­ver­ket och Hjort­ha­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.