Sor­gen: 12-åring mör­dad på mack

ÖstermalmDirekt - - NYHETER · STOCKHOLM - Ró­san­na Ró­berts­dót­tir Alex­an­der Ku­ro­nen

Hon läm­nar in­te nå­gon obe­rörd.

En 12-årig flic­ka sköts till döds i Hall­un­da för­ra hel­gen, av allt att dö­ma av miss­tag. Ris­ken att ut­om­stå­en­de drab­bas är li­ten, men riskerna ökar med allt mer oor­ga­ni­se­ra­de kri­mi­nel­la, sä­ger Mi­kael Ry­ing på Noa.

Vid 03.27 nat­ten mot sön­da­gen den 2 augusti sköts en 12-årig flic­ka till döds vid en Shell-mack i Hall­un­da.

En­ligt upp­gif­ter till bland an­nat Af­ton­bla­det, Ex­pres­sen och SVT ska flic­kan in­te ha va­rit den egent­li­ga mål­tav­lan. Skjut­ning­en ska ha va­rit en del av en på­gåen­de kon­flikt in­om ett kri­mi­nellt nät­verk i Bot­kyr­ka.

När den här tid­ning­en gick i tryck var ing­en än­nu gri­pen för brot­tet, som ut­reds som mord. Po­li­sen upp­ma­nar al­la som kan ha re­le­vant in­for­ma­tion att ta kon­takt.

I mån­dags sam­la­des om­rå­det för att hed­ra den flic­ka som fick sitt liv för­kor­tat av en ku­la som av allt att dö­ma in­te var me­nad för hen­ne. Många ton­å­ring­ar och barn fanns bland de sör­jan­de.

– Hon stod all­tid upp för folk hon bryd­de sig om, al­la äls­ka­de hen­ne, sä­ger flic­kans vän Se­lin, och stry­ker snabbt un­dan en­vi­sa tå­rar.

Rös­ten spric­ker. En vän kra­mar om hen­ne, och snart kom­mer en till, och en tred­je. Se­lin är in­ring­ad.

På hund­pro­me­nad

Mac­ken lig­ger pre­cis in­till ett bo­stads­om­rå­de och en­ligt upp­gif­ter till SVT var flic­kan på en pro­me­nad med sin hund när skott­loss­ning­en bör­ja­de.

– Jag ski­ter full­stän­digt i att hon var ute sent på nat­ten. Det får in­te gå till så­här, sä­ger Lot­ta Ols­son, en av dem som del­tog i min­nes­stun­den.

Fle­ra ut­om­stå­en­de har de se­nas­te åren fal­lit of­fer för va­pen­vål­det i Stock­holms­om­rå­det. En­ligt kri­mi­no­log Mi­kael Ry­ing, Noa, be­ror des­sa tra­gis­ka miss­tag på att det vi kal­lar or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het i själ­va ver­ket är ”den mest oor­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­het vi har”.

– Till och med bo­stads­in­brott sker med struk­tur, me­dan des­sa upp­gö­rel­ser sker på helt an­norlun­da sätt.

Skjut­ning­ar bli­vit van­li­ga­re

Han jäm­för med hur det såg ut i bör­jan på 1990-ta­let, då i snitt fy­ra per­so­ner per år mis­te li­vet vid skjut­ning­ar i kri­mi­nel­la mil­jö­er i Sve­ri­ge. I dag är siff­ran tio gång­er så hög. Där­e­mot sä­ger han att det fort­fa­ran­de är en ”oer­hört li­ten risk” att ut­om­stå­en­de dö­das. Det se­nas­te de­cen­ni­et har det rört sig om i snitt en per­son per år.

Vålds­ut­veck­ling­en kan ock­så be­ro på en ökad stig­ma­ti­se­ring i sam­häl­let, tror Ry­ing, med allt stör­re skill­nad mel­lan ut­sat­ta och mer väl­må­en­de bo­stads­om­rå­den.

– Jag tror att det för­u­tom skärp­ta straff skul­le be­hö­vas myc­ket mer på det so­ci­a­la om­rå­det, sä­ger han.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VÄN­NER­NA. Ali­cia, Jai­na­ba, Va­len­ti­na och Se­lin var med på mån­da­gens minnesstun­d för att hed­ra min­net av sin vän.

MINNESSTUN­D. En grupp vän­ner till flic­kan for­mu­le­rar ett brev på ett pla­kat, de skri­ver: ”Du fanns där för al­la och gav din kär­lek till oss! Du är på en säk­ra­re plats nu älsk­ling.”

KRI­MI­NO­LOG. Mi­kael Ry­ing vid po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning (Noa).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.