Kar­riär­råd­ning och pro­fil · Ar­bets­för­med­ling­ens råd

ÖstermalmDirekt - - TEMA · KURSER & UTBILDNING - KÄL­LA: AR­BETS­FÖR­MED­LING­EN

● Blir du upp­sagd, kol­la upp­säg­nings­tid, för­säk­ring­ar och tjäns­te­pen­sion. Finns kol­lek­tivav­tal på ar­bets­plat­sen finns möj­lig­het att få stöd från en om­ställ­nings­or­ga­ni­sa­tion.

● Lägg upp en pro­fil på Ar­bets­för­med­ling­ens sajt. Då star­tar möj­lig­he­ten att hit­ta ett nytt jobb, om in­te nät­verk el­ler be­kan­ta kan kom­ma med tips. Ska­pa en pro­fil re­dan un­der ti­den du är vars­lad, men skriv in­te in dig som ar­bets­lös om du skul­le hit­ta ett nytt jobb in­nan du blir det.

● Ar­bets­för­med­ling­en er­bju­der kar­rä­ri­väg­led­ning på egen hand. Då får du väg­led­ning ut­i­från di­na tan­kar om jobb el­ler ut­bild­ning som kan le­da till jobb.

● På Ar­bets­för­med­ling­ens sajt finns även tips hur du skri­ver ett skarpt cv och per­son­ligt brev, lik­som smart­het när det gäl­ler en in­ter­vju.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.