Tips till bostads­rätts­för­e­ning­ar för bätt­re eko­no­misk håll­bar­het

ÖstermalmDirekt - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING - KÄL­LA: BOSTADSRÄT­TSBAROM

● Om för­e­ning­en in­te har en kom der­hålls­plan där al­la sto­ra kostn samt­li­ga pla­ne­ra­de un­der­håll o te­ring­ar, som till ex­em­pel stam föns­ter och fa­sad, un­der komm år finns med, så ta fram en.

● Se till att spa­ra till för­e­ning­ens snitt­li­ga un­der­hålls- och in­vest kost­nad. Vet ni in­te vad er kostn bör­ja med 200 kr/kvm per år. D nu­varn­de med­lem­mar för sitt e tage och kost­na­den skjuts in­te ti­da med­lem­mar.

● Gör en över­sikt av era driftskos och se över möj­lig­he­ter att sän

● Tänk lång­sik­tigt vad gäl­ler era a ni­vå­er, och ha en lö­pan­de dis­ku des­sa i sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.