Så re­ser vi år 2050

DIN BILJETT TILL NS HÖGFRAMTIDE GISKA TEKNOLO RRESOR. SEMESTE

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Det är år 2050 och tack va­re de se­nas­te tek­no­lo­gis­ka fram­ste­gen har det ald­rig va­rit enkla­re att re­sa på se­mes­ter. På de föl­jan­de si­dor­na kom­mer vi att gui­da dig ge­nom din re­sa steg för steg, från pla­ne­ring och bok­ning till re­san och hur du får mest ut av din vis­tel­se.

Tek­no­lo­gin som är in­blan­dad kanske ver­kar helt otro­lig, men fak­tum är att den fanns på rik­tigt re­dan för ett par år se­dan. Vi har se­dan länge an­vänt oss av oli­ka saj­ter för att jäm­fö­ra pri­ser och ho­tell för att få bäs­ta pri­set. Nu kom­mer du in­te läng­re att be­hö­va fyl­la i din in­for­ma­tion, ef­tersom re­se­saj­ter­na re­dan vet vem du är och vad du fö­re­drar. Ga­reth Wil­li­ams, VD och en av grun­dar­na till re­se­fö­re­ta­get Skyscan­ner, sä­ger: ”Att hit­ta, bo­ka och kö­pa en re­sa kom­mer gå li­ka snabbt och en­kelt som att kö­pa en bok från Ama­zon.”

Re­dan 2016 för­ut­såg Nik Gup­ter, ho­tel­l­an­sva­rig på Skyscan­ner, att man in­te läng­re kom­mer att be­hö­va kö­pa re­sor i blin­do: ”In­om tio år kom­mer re­se­nä­rer att kun­na se sig om i ho­tel­let och på res­må­let via VR in­nan de bo­kar i re­al­tid.”

År 2050 är stress­fyll­da re­sor ett min­ne blott, re­san har bli­vit en li­ka an­ge­näm upp­le­vel­se som själ­va res­må­let. För två år se­dan sa Me­lis­sa Wei­gel på de­signstu­di­on Mo­ment Facto­ry: ”I en nä­ra fram­tid kom­mer flyg­plat­ser att ha ut­for­mats som en del av resupp­le­vel­sen.” Nu har au­to­ma­ti­se­rad check-in och snab­ba­re sä­ker­hets­skan­ning gjort att det går snab­ba­re att kom­ma om­bord.

Även resmå­len har ut­veck­lats. Futu­ris­ten Daniel Bur­rus har spått att re­la­tivt över­kom­li­ga re­sor i LEO (Low Earth Or­bit), där man upp­le­ver någ­ra mi­nu­ters vikt­lös­het me­dan man kret­sar runt pla­ne­ten, snart kom­mer att va­ra verk­lig­het. Näs­ta steg är att ut­veck­la re­sor­na till må­nen och till Mars.

Skiss på Dassault Systè­mes fly­gan­de kryss­nings­far­tyg. Jet­pla­net Spi­ke S-512 kom­mer att gå i has­tig­he­ter som lik­nar Con­cor­dens. Ge­nom att ta den fly­gan­de bi­len TF-X kan du skip­pa flyg­plat­sen helt. Lyx­jak­ten JAZZ är 90 me­ter lång och har in­om­huspool.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.