Hur tes­tar man pry­lar­na?

Så ser man till att hus­hålls­pro­duk­ten är sä­ker att an­vän­da.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

In­nan en ny pro­dukt når bu­tik­shyl­lor­na ge­nom­går den ri­go­rö­sa tes­ter för att sä­ker­stäl­la att den är sta­bil, funk­tions­dug­lig och sä­ker att an­vän­da. Pro­fes­sio­nel­la pro­dukt­testa­re av­gör om pro­duk­ten upp­fyl­ler de in­ter­na­tio­nel­la krav som ut­veck­lats och fast­ställts av in­gen­jö­rer och in­du­stri­ex­per­ter från he­la värl­den.

”Den in­ter­na­tio­nel­la stan­dar­den an­ses va­ra oum­bär­lig”, sä­ger Greg Childs, pro­dukt­testa­re vid Con­su­mer Pro­ducts and Electri­cal De­part­ment på Bri­tish Stan­dards In­sti­tu­tion (BSI). ”Tes­ter för el­pro­duk­ter fo­ku­se­rar på att de tål el­stö­tar och är bran­d­re­si­sten­ta så att de in­te bör­jar brin­na.”

Hans jobb in­ne­bär att ut­sät­ta pro­duk­ter för ex­tre­ma på­frest­ning­ar, som väl­digt var­ma och kal­la kli­mat, och att pres­sa de­ras funk­tio­ner till sin yt­ters­ta gräns. ”Vi tes­tar ock­så för för­ut­säg­ba­ra fel och kol­lar vad som hän­der om ett så­dant miss­tag in­träf­far. I så fall ska pro­duk­ten fort­fa­ran­de va­ra sä­ker att an­vän­da”, sä­ger Childs. ”Tvätt­ma­ski­ner ma­tas med ab­normt myc­ket tvätt Jag är sä­ker på att al­la lagt för myc­ket tvätt i tvätt­ma­ski­nen nå­gon gång. I mitt jobb ser vi till att så­da­na små miss­tag in­te or­sa­kar någ­ra pro­blem.”

Ef­tersom det är så många pro­duk­ter som pas­se­rar ge­nom lab­bet är en tes­ta­res till­va­ro ex­tremt va­ri­e­rad. Allt från mo­bi­ler och drö­na­re till kyl­skåp och ug­nar måste tes­tas och var­je pro­dukt­ka­te­go­ri har si­na eg­na tes­ter. ”Stan­dard­kra­ven för var­je ka­te­go­ri är gans­ka ge­ne­rel­la, men var­je pro­dukt är unik så ut­ma­ning­en är att ut­veck­la tes­ter­na när de in­te är spe­fi­cikt ut­for­ma­de för just den pro­duk­ten”, för­kla­rar han. ”Plus att vi har pro­to­koll för hur vi ska för­änd­ra tes­ter­na och att stan­dar­der­na he­la ti­den ut­vär­de­ras och om­ar­be­tas.”

Men det är in­te ba­ra pro­duk­ter­na som ska va­ra säk­ra. Även pro­dukt­testar­na måste se till att de in­te blir ska­da­de om det skul­le fin­nas nå­gon fel hos en pro­dukt och det hän­der en olyc­ka när de upp­täc­ker det. ”Det lig­ger i sa­kens na­tur att vårt jobb in­ne­bär att det finns en risk för att nå­got kan gå fel, det är ju sånt vi ska upp­täc­ka”, sä­ger han. ”Det är vik­tigt att föl­ja pro­to­kol­len och att ut­fö­ra tes­ter­na på rätt sätt, att ha på sig skydds­ut­rust­ning och att i all­män­het kun­na en del om el­sä­ker­het. Vi har all­tid eldsläc­ka­re i när­he­ten.”

El­pro­duk­ter­fårut­stå­el­till­för­sel på fle­ra tu­sen­tals volt för att kol­la att de är säk­ra. Att kö­ra me­tall­fö­re­mål i mikrovågsug­nen till­hör de mer bi­sar­ra in­sla­gen i en pro­dukt­testa­res var­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.