Tra­fi­kin­fo på di­rek­ten

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Mo­dern sa­tel­lit­na­vi­ge­ring hål­ler dig upp­da­te­rad på vad som hän­der i tra­fi­ken.

När de förs­ta gps:er­na bör­ja­de kom ut på mark­na­den var de pro­gram­me­ra­de att ta dig från en plats till en an­nan. Nu kan de även vi­sa tra­fik­da­ta i re­al­tid så att du kan und­vi­ka hin­der i din färd­väg.

Det mesta av in­for­ma­tio­nen sam­las in me­dan du kör. En pyt­te­li­ten grej, un­ge­fär li­ka stor som ett SIM-kort, är in­byggd i sa­tel­lit­na­vi­ge­ring­en och den skic­kar da­ta om vil­ken has­tig­het du hål­ler och din ex­ak­ta geo­gra­fis­ka po­si­tion till en cen­tral ser­ver hos till­ver­ka­ren.

Da­ta sam­las ock­så in i re­al­tid från mo­bi­la nät­verk, ra­di­o­ny­he­ter och myndigheter som al­la har till­gång till tra­fik­da­ta ge­nom tra­fi­kö­ver­vak­nings­ka­me­ror och sen­so­rer i väg­ba­nan. Sen­so­rer­na, som byg­ger an­ting­en på ra­di­o­tek­nik el­ler an­vän­der in­fra­rött ljus, mä­ter tra­fikvo­ly­mer och has­tig­he­ter och över­för in­for­ma­tio­nen tråd­löst till en ser­ver. Ge­nom att kom­bi­ne­ra al­la des­sa in­for­ma­tions­käl­lor är det möj­ligt att vi­sa var det finns tra­fik­stock­ning­ar och var vägen är fram­kom­lig.

Tra­fik­da­ta i re­al­tid kan ock­så an­vän­das för att ange al­ter­na­ti­va, snab­ba­re och mer fram­kom­li­ga färd­vä­ga­re för de fö­ra­re som re­dan hun­nit halv­vägs dit de ska. När da­ta har kom­pi­le­rats och den nya färdrut­ten be­räk­nats, skic­kas in­for­ma­tion di­rekt till na­vi­ge­rings­sy­ste­met. Bil­fö­ra­ren kan då väl­ja att ta den nya vägen el­ler att fort­sät­ta längs sin van­li­ga resrutt.

Tra­fik­da­ta i re­al­tid kan an­vän­das för att er­bju­da bil­fö­ra­ren en al­ter­na­tivfärd­väg vid tra­fik­stock­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.