Så värms sä­tet upp

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Tek­no­lo­gin som hål­ler ba­ken varm kal­la vin­ter­morg­nar.

Den svens­ka bil­till­ver­ka­ren Saab var först i värl­den med elekt­riskt upp­värm­da bil­sä­ten under det ti­di­ga 1970-ta­let. Nu in­går det som stan­dard i de fles­ta bi­lar.

Be­ro­en­de på till­ver­ka­re fun­ge­rar sä­te­na i stort sett på två oli­ka sätt. En va­ri­ant fun­kar un­ge­fär som en elupp­värmd filt, det vill sä­ga att en vär­me­spo­le som får sin ener­gi från bi­lens bat­te­ri finns under sä­tet. Den är kopp­lad till en på/ av-knapp och ter­mo­sta­ten finns of­tast på si­dan av sä­tet el­ler i när­he­ten av rat­ten. Där kan man stäl­la in hur varmt man vill ha det. Om sä­tet går att stäl­la in för bå­de varmt och kallt hand­lar det istäl­let om en ter­mo­e­lekt­risk an­ord­ning. Sä­te­na är gjor­da i ett mer po­röst ma­te­ri­al el­ler är per­fo­re­ra­de. Fläk­tar in­u­ti sä­tet cir­ku­le­rar an­ting­en varm el­ler kall luft, be­ro­en­de på ström­mens rikt­ning.

Upp­värm­da sä­ten kom­mer med en li­ten var­ning: Ha dem in­te på full vär­me allt­för länge! En del an­vän­da­re har upp­levt ”bränt-skinn­syndro­met” med miss­fär­gad hud på ba­ken och bak­si­dan av lå­ren och ett få­tal har till och med fått bränn­ska­dor.

Upp­värm­da sä­ten är van­ligt i mo­der­na bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.