Me­ka­ni­ken i en mountain­bi­ke

Den fa­sci­ne­ran­de tek­ni­ken som möj­lig­gör di­na cy­ke­lä­ven­tyr

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Cyklar är enormt ef­fek­ti­va trans­port­me­del. En bil om­vand­lar ben­sin till rö­rel­se via en för­brän­nings­mo­tor där ef­fek­ten är så låg att ba­ra 20-25 pro­cent av bräns­lets ener­gi­in­ne­håll tas till va­ra. Res­ten blir spill­vär­me och av­ga­ser. En cy­kel har 90 pro­cent verk­nings­grad och du dri­ver den med din egen mus­kel­kraft – näs­tan all rö­rel­see­ner­gi tas upp.

Pre­cis som med mo­tor­for­don är det skillnad på oli­ka slags cyklar. Jäm­för till ex­em­pel en ra­cing­cy­kel i Tour de Fran­ce med en oväx­lad pro­me­nad­cy­kel el­ler en cy­kel an­pas­sad för tuff ter­räng ut­an­för vägar­na.

Cy­kelut­ma­ning­ar­na off-ro­ad in­klu­de­rar ojämn ter­räng, våt, hal­kig le­ra och bran­ta stup. Det in­ne­bär att en mountain bi­ke måste va­ra myc­ket mer stryk­tå­lig än and­ra cyklar. En mountain­bi­ke el­ler en ter­räng­cy­kel har även tre el­ler fy­ra gång­er så bre­da däck som en van­lig cy­kel, för att få ett myc­ket bätt­re grepp.

Mountain­bi­ken är är gjord för att kö­ras i ter­räng­en – den har of­ta fjäd­ring bak, dub­belt så många väx­lar, en för­stärkt ram och skiv­brom­sar. Till och med en då­lig cy­klist skul­le kom­ma ikapp och cyk­la för­bi en mountain­bi­ke på van­lig väg, ef­tersom van­li­ga cyklar är myc­ket lät­ta­re och de­ras hjul mer väg­vin­nan­de. Under tuf­fa för­hål­lan­den ute i ter­räng­en där­e­mot är mountain­bi­ken oslag­bar.

Byggd för tuf­fa tag Här är de­tal­jer­na som gör att mountain­bi­ken kan kö­ra där inga and­ra cyklar kom­mer fram. Fjäd­ring bak En del mountain­bi­kes har stöt­däm­pa­re. Det in­ne­bär stör­re fjäd­ring­ar än fjäd­ring fram ef­tersom be­last­ning­en är stör­re på...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.