Fram­ti­dens bil­kör­ning

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Var­för VR-tek­no­lo­gin är på väg mot fa­briks­gol­vet och in i bil­sa­long­ens showroom.

Mor­gon­da­gens kör­upp­le­vel­se bör­jar när du tit­tar på bil. Showroo­men hos bil­fö­re­ta­gen kom­mer in­te att se ut som nu med bi­lar par­ke­ra­de på rad. Istäl­let finns en tom scen där kun­der­na kan stäl­la sig för att upp­le­va se­nas­te bil­mo­del­len via vir­tu­al re­a­li­ty (VR). Kun­den får ett VR-he­ad­set, i stil med Ocu­lus Rift och HTC Vi­ve, och får en hel­hets­upp­le­vel­se i 3D och med 360 gra­ders över­sikt över allt i bi­len de fun­de­rar på att kö­pa. Det kanske lå­ter fu­tu­ris­tiskt men det brit­tis­ka fö­re­ta­get Ze­roLight har re­dan ut­veck­lat ett så­dant här sy­stem i sam­ar­be­te med Au­di. Bil­fö­re­ta­get vill kun­na er­bju­da si­na kun­der chan­sen att ut­fors­ka nya bil­mo­del­ler minst li­ka no­ga som om de verk­li­gen fanns på plats i rum­met. Man kan änd­ra de­tal­jer bå­de in­te­ri­ört och ex­te­ri­ört så kun­den ser vil­ket ut­fö­ran­de de gil­lar. Man kan dy­ka ner under hu­ven för att ta sig en när­ma­re titt på mo­torn.

VR ger ock­så möj­lig­he­ten för fö­re­ta­gen att pre­sen­te­ra mo­del­ler som än­nu in­te finns på mark­na­den. Kun­der­na kan upp­le­va kom­man­de bil­mo­del­ler i de­talj.

Men in­nan de nya mo­del­ler­na nått vir­tu­el­la showroom kan VR an­vän­das för att få fram säk­ra­re for­don. Vid Fords Im­mer­sion Lab i Michi­gan i USA spe­lar VR en vik­tig roll i pro­duk­tio­nen. Ford kan ut­vär­de­ra oli­ka kon­fi­gu­ra­tio­ner och ut­fö­ran­den på ett ti­digt sta­di­um ut­an att be­hö­va byg­ga någ­ra fy­sis­ka pro­to­ty­per – nå­got som bå­de spa­rar peng­ar och ger in­gen­jö­rer­na stör­re kre­a­tiv fri­het.

Någ­ra bil­till­ver­ka­re an­vän­der även VR för att för­bätt­ra sä­ker­he­ten. Långt in­nan BMW byg­ger det förs­ta ex­em­pla­ret av en ny mo­dell har den re­dan krock­testats minst 100 gång­er i oli­ka vir­tu­el­la si­tu­a­tio­ner.

Bil­til­ler­ka­ren Au­di och te­ch­fö­re­ta­get Ze­roLight ut­veck­lar vir­tu­el­la showroom.

Fö­ra­ren kan sty­ra bi­len med in­tui­ti­va ges­ter i Mer­ce­des-Ben­zs F 015-kon­cept Volvos kon­cept tillå­ter fö­ra­ren att be­kvämt lu­ta sig till­ba­ka och se en fa­vo­rit­film me­dan bi­len kör sig själv. De­lar av Au­dis in­stru­ment­brä­da för näs­ta ge­ne­ra­tions bi­lar finns...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.