Cam­ping­kö­ket

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Den trä­el­da­de brän­na­ren som bå­de kan ko­ka vat­ten och lad­da din mo­bil.

Syf­tet med det lil­la cam­ping­kö­ket BioLi­te Camp Sto­ve är att va­ra bräns­le­ef­fek­tivt. De fles­ta små cam­ping­el­dar kan in­te dra in till­räck­ligt med luft och kom­pri­me­ra den för att an­tän­da allt sitt bräns­le. Det är där­för de är rö­ki­ga – små kol­par­tik­lar lyfts upp­åt av den var­ma luf­ten. Träs­pi­sar har smar­ta kon­vek­tions­lös­ning­ar för att på­ver­ka luft­ström­mar­na och kun­na ta in till­räck­ligt med luft, men de av­ger än­då rök när de värms upp. BioLi­te har ut­rus­tats med en el­dri­ven fläkt som pres­sar luf­ten nedåt till för­brän­nings­kam­ma­ren – nå­got som sä­ker­stäl­ler hög­re tem­pe­ra­tu­rer och att mind­re bräns­le går åt. Mil­jön runt cam­ping­kö­ket blir då ock­så re­na­re. Elen kom­mer från en ter­mo­e­lekt­risk ge­ne­ra­tor som ut­nytt­jar tem­pe­ra­tur­skill­na­der­na mel­lan en sär­skild ki­selav­skil­ja­re för att ska­pa elekt­risk ladd­ning. När släk­ten väl kom­mit upp i till­räck­lig has­tig­het kan över­skotts­el rik­tas till en USB-port och gö­ra nyt­ta för att ex­em­pel­vis lad­da mo­bi­len.

Från skräp till el Så om­vand­lar BioLi­te pin­nar och åter­vin­ner spill­vär­me för att ge­ne­re­ra elekt­ri­ci­tet. Vär­me­rör Förflyttar ef­fek­tivt vär­me från el­den till den ter­mo­e­lekt­ris­ka ge­ne­ra­torns in­si­da. För­brän­nings­kam­ma­re Den ef­fek­ti­va ven­ti­la­tio­nen...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.