Hur fun­kar tryck­ko­ka­re?

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Vid förs­ta an­blick kan en tryck­ko­ka­re se ut som i stort sett vil­ket kärl som helst, men med en vik­tig skillnad – det finns en lå­san­ord­ning för loc­ket. Det är en led­tråd till var­för den kan ko­ka mat så snabbt. Om du vär­mer vat­ten i en van­lig ka­strull på spi­sen är den högs­ta tem­pe­ra­tur vatt­net nå­gon­sin kom­mer att nå 100 gra­der (kok­punk­ten). När vatt­net när­mar sig den­na tem­pe­ra­tur bör­jar vat­ten­mo­le­ky­ler­nas bin­ding­ar att lö­sas upp och vat­ten­ånga bil­das. Ång­an sti­ger upp ur ka­strul­len. Men en tryck­ko­ka­re har en upp­sätt­ning av tving­ar och bul­tar samt en O-ring i gum­mi för att hål­la loc­ket på plats. Ång­an hålls kvar ne­re i kär­let och det he­ta vatt­net. Den har in­te nå­gon­stans att ta vägen och vat­ten­tryc­ket höjs in­ne i tryck­ko­ka­ren. När tryc­ket blir hög­re blir det svå­ra­re för vatt­net att ko­ka. Fak­tum är att in­u­ti en tryck­ko­ka­re måste vatt­net bli 121 gra­der varmt in­nan det kan bil­da ånga. Det är den hög­re tem­pe­ra­tu­ren som gör kok­ti­den kor­ta­re. Ett sä­ker­hets­valv sit­ter i loc­ket och re­gle­rar tryc­ket i ko­ka­ren så att det in­te blir så högt att tryck­ko­ka­ren ex­plo­de­rar. Ge­nom val­vet kan ånga släp­pas ut för att mins­ka tryc­ket. Sä­ker­hets­val­vet öpp­nas au­to­ma­tiskt om tryc­ket är hög­re än vad som be­hövs för att be­hål­la tem­pe­ra­tu­ren.

Den luft­tä­ta tek­ni­ken som ko­kar snab­ba­re med mind­re ener­gi.

Där­för går det så snabbt Tryck­ko­ka­re kom­bi­ne­rar hett vat­ten och ånga när den till­re­der ma­ten. Han­te­ra tryc­ket Loc­ket stängs an­ting­en ge­nom klam­rar på hand­ta­get el­ler en med en me­ka­nism som tryc­ker mot tryck­ko­ka­rens si­do­väg­gar. Vi­sa din hård­het På...

När tryc­ket blir för högt öpp­nas ett valv i loc­ket som släp­per ut li­te ånga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.