Om­bord på Dream Cha­ser

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Nu när rymd­fär­jor­na gått i pen­sion le­tar NASA ef­ter näs­ta ge­ne­ra­tions rymd­flyg.

Den på­min­ner om en mind­re och mer an­pass­nings­bar ver­sion av rymd­fär­jor­na. Dream Cha­ser från Si­er­ra Ne­va­da kom­mer att till­bringa det mesta av sin tid med att fors­la gods till den in­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen (ISS). Till skillnad från de pen­sio­ne­ra­de rymd­fär­jor­na är Dream Cha­ser själv­styrd. Den kom­mer kun­na ta om­bord upp till sju ast­ro­nau­ter, plus gods­las­ten. När den är ovan­för at­mo­sfä­ren kom­mer Dream Cha­ser dri­vas av två hy­bridra­ket­mo­to­rer, en so­lid och en som går på ga­ser och väts­ka, ge­men­samt dri­ver de pro­pell­rar­na. Hy­brid­mo­to­rer­na är mind­re ex­plo­si­va än ra­ket­mo­to­rer, som drivs med ra­ket­bräns­le och det gör Dream Cha­ser till ett säk­ra­re trans­port­me­del än de ti­di­ga­re rymd­fär­jor­na. Al­ter­na­ti­vet till tra­di­tio­nellt ra­ket­bräns­le kal­las i Dream Cha­sers fall för ’hyd­rox­yl-ter­mi­ne­rat po­ly­buta­din’. Me­dan gas­mo­torn drivs av di­ni­tro­ge­nox­id. Mo­to­rer­na är så kraft­ful­la att när Dream Cha­ser doc­kat med ISS, kan den lyf­ta he­la rymd­sta­tio­nen till en hög­re om­lopps­ba­na, nå­got som kan kom­ma att bli användbart bland an­nat när det gäl­ler att und­vi­ka att rymdsssta­tio­nen kroc­kar med rymdskrot i sin nu­va­ran­de om­lopps­ba­na.

Dream Cha­ser ser gans­ka blyg­sam ut och är in­te nå­gon jät­te­far­kost. Vings­pan­net är ba­ra sju me­ter, vil­ket ska jäm­fö­ras med rymd­fär­jor­nas 23,8 me­ters ving­spann. Dream Cha­sern kom­mer att kun­na trans­por­te­ra över fem tons last in­nan den in­om någ­ra tim­mar åter­vän­der till jor­den. Den lan­dar som ett van­ligt flyg­plan på en land­nings­ba­na. Förs­ta upp­skjut­ning­en be­räk­nas ske nå­gon gång under 2018-2019 och det kom­mer att fin­nas två va­ri­an­ter: Dream Cha­ser Car­go Sy­stem med in­fäll­ba­ra ving­ar för att få plats in­u­ti ra­ke­ter som Ari­a­ne 5 och Dream Cha­ser Spa­ce Sy­stem som kan ta om­bord ast­ro­nau­ter och skjuts iväg med en At­las V-ra­ket.

Rymd­flygs­dröm­men En av de mest so­fisti­ke­ra­de rymd­far­kos­ter som nå­gon­sin byggts. Be­sätt­ning på sju Även om Dream Cha­ser kan fly­ga sig själv, kan den ock­så ta om­bord en be­sätt­ning på max sju ast­ro­nau­ter. Luftsluss Ge­nom dock­nings­luc­kan kan gods och...

The Dream Cha­ser kom­mer kun­na åter­vän­da från rym­den och lan­da som ett flyg­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.