Mo­tor­så­gar

Skogs­av­ver­ka­rens in­re i de­talj.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Den all­ra förs­ta mo­tor­så­gen var ett me­di­cinskt in­stru­ment som upp­fanns 1785 av den skots­ke lä­ka­ren John Ait­ken. Han ha­de det för att skä­ra av ben med. Under det ti­di­ga 1800-ta­let bör­ja­de skogs­fö­re­ta­gen att ex­pe­ri­men­te­ra med ång­driv­na band­så­gar. 1929 kom den förs­ta ben­sin­driv­na ”träd­fäl­lar­ma­ski­nen”, ut­veck­lad av Andre­as Stihl. Pro­ble­met var ba­ra att den väg­de näs­tan 50 kg och att det be­höv­des två per­so­ner för att lyf­ta den!

Mo­tor­så­gar har en ked­ja som lö­per längs en lång, smal gång­få­ra. Det in­ne­bär att de kan skä­ra ge­nom tjoc­ka­re trä­bi­tar än cir­ku­lä­ra så­gar, men det som verk­li­gen gör mo­tor­så­gen spe­ci­ell är hur såg­tän­der­na är ut­for­ma­de. De är fix­e­ra­de åt si­dor­na och var­je en­skild såg­tand väx­lar mel­lan väns­ter och hö­ger. Det­ta, plus mo­tor­så­gens C-for­ma­de såg­tän­der, in­spi­re­ra­des av varvs­flu­gans lar­ver. När tän­der­na i en mo­tor­såg så­gar i trä­det, bän­der de trä­fib­rer­na så att de böjs i såg­tan­dens rikt­ning.

Den läg­re de­len av mo­tor­så­gens ked­ja lö­per all­tid bakåt, mot mo­tor­sågs­fö­ra­ren, så att så­gen får kraft fram­åt vid såg­ning­en. Längst ut rör sig såg­spet­sens nos ner­åt, det ska den i alla­fall gö­ra. Men plöts­ligt kan den slå iväg upp­åt.

Ef­fek­ten kal­las för ”kick­back” och kan va­ra ex­tremt far­lig. Det har hänt att mo­tor­så­gar ham­nat i mo­tor­sågs­fö­ra­res an­sik­ten på det sät­tet. Mo­der­na mo­tor­så­gar är ut­rus­ta­de med brom­sar som slår till au­to­ma­tiskt när fram­gril­len vän­der sig upp­åt mot fö­ra­rens hand.

Dy­ra­re mo­del­ler har även in­bygg­da me­ka­nis­mer som lå­ser ked­jan vid al­la plöts­li­ga upp­åt­rö­rel­ser.

Frontskydd

Frontskyd­det slår till ked­jebrom­sen när det lu­tas fram­åt, va­re sig det sker med­ve­tet el­ler som re­sul­ta­tet

av en kick­back.

Bak­fäs­ten

De sit­ter på ned­re de­len av så­gen och gör att den en­kelt kan fäs­tas i bak­luc­kan på bi­len. ”For­men på mo­tor­så­gens tän­der är inspirerade av varvs­flu­gans lar­ver.”

Svärd för såg­ked­ja

Vis­sa mo­del­ler har en in­byggd funk­tion

för au­to­ma­tisk smörj­ning av ked­jan.

Ked­ja

Ked­jan ro­te­rar he­la ti­den så att den öv­re än­den rör sig bort­åt för att und­vi­ka

såg­spån i ögo­nen.

Start­snö­re Ben­sin­driv­na mo­tor­så­gar har inga star­mo­to­rer. Man drar i start­snö­ret för att få igång dem. Tank­lock Den fast­hål­lan­de klam­mern och snö­ret ser till att tankloc­ket in­te tap­pas bort i sko­gen. Bak­re hand­tag Det bak­re hand­ta­get har utrym­me...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.