FY­SIS­KA EF­FEK­TER

När snab­ba biljak­ter och häf­ti­ga en ex­plo­sio­ner är job bet. van­lig d ag på

Otrolig teknologi - - Specialeffekter -

Även om man kan gö­ra spek­ta­ku­lä­ra ef­fek­ter enkla­re, bil­li­ga­re och säk­ra­re i da­torn än i verk­lig­he­ten finns det en del re­gis­sö­rer – till ex­em­pel Sam Men­des och Christopher No­lan – som fö­re­drar att ha verk­li­ga stunts­ce­ner i si­na fil­mer. För att kun­na gö­ra det an­li­tar de en Spe­ci­al Ef­fects Su­per­vi­sor och en av de all­ra främs­ta bland des­sa är Oscarsvin­na­ren Chris Cor­bould, som även be­lö­nats med en Bri­tish Aca­de­my Film Award (BAFTA).

Han in­led­de sin kar­riär i film­bran­schen när han som 16-åring fick i upp­gift att öpp­na tu­sen­tals bur­kar med vi­ta bö­nor i to­mat­sås för en stunts­cen i fil­men Tom­my (roc­ko­pe­ran från 70-ta­let där svensk­föd­da Ann-Mar­g­ret har en le­dan­de roll). Se­dan dess har han gjort många fan­tas­tis­ka in­sat­ser som stunt­man i fil­mer som Bond, Bat­man och Stjär­nor­nas krig.

Vad är det förs­ta du gör när du u tar dig an ett nytt film­pro­jekt?

Att ma­nus bryts ner i se­kven­ser ochh at­ttt ddes­sa dis­ku­te­ras med de högst an­sva­ri­ga för de oli­ka de­lar­na av pro­duk­tio­nen. Vid ett så­dant mö­te för­kla­rar re­gis­sö­ren vad han vill med sce­nen och an­sva­ri­ga från oli­ka de­lar av pro­duk­tio­nen kan bi­dra med idéer på hur det går att gö­ra det.

I näs­ta fas de­sig­nar vi, byg­ger, tes­tar och fil­mar var­je se­kvens. Det kan va­ra en se­rie ex­plo­sio­ner som i Spect­re el­ler ett kom­pli­ce­rat me­ka­niskt byg­ge som det sjun­kan­de ho­tel­let i Ca­si­no Roya­le. För­lop­pet fil­mas ur oli­ka vinklar och al­la ver­sio­ner­na vi­sas för re­gis­sö­ren som se­dan ger oss åter­kopp­ling. Hälf­ten av vårt jobb be­står av att gö­ra tes­ter. Ibland kan en och sam­ma ef­fekt tes­tas 20 gång­er för att få al­la pa­ra­met­rar att stäm­ma, att få ut bäs­ta möj­li­ga ef­fek­ter sam­ti­digt som sä­ker­he­ten för al­la som job­bar med fil­men måste pri­o­ri­te­ras.

En stor del av job­bet är in­no­va­tion och ma­skin­tek­nik. Det bör­jar i da­torn med CAD (com­pu­ter-ai­ded de­sign) för att se­dan få upp bygg­nads­ställ­ning­ar­na, bör­ja svet­sa och byg­ga gre­jer­na på rik­tigt.

Hur går det till när en scen ska fil­mas?

Att fil­ma kan in­ne­bä­ra att al­la de­lar som byggts upp och tes­tats under fle­ra må­na­der nu måste frak­tas runt till oli­ka stäl­len i värl­den. Spect­re fil­ma­de vi i Ös­ter­ri­ke, Mex­i­ko, Ma­roc­ko och Ita­li­en – lo­gisti­ken är rätt om­fat­tan­de. Rätt ut­rust­ning och rätt folk måste kom­ma fram till rätt stäl­le i rätt tid. Vid en punkt i pro­duk­tio­nen ha­de jag byg­gen och be­man­ning som på­gick på fy­ra stäl­len sam­ti­digt som en stor scen skul­le för­be­re­das i Stor­bri­tan­ni­en. Fil­man­det kan på­gå i allt från 6 till 28 vec­kor.

Hur gjor­de du för att åstad­kom­ma biljak­ten i Rom i fil­men Spect­re?

Vi ha­de åt­ta Aston Martin och fy­ra Ja­gu­a­rer som ha­de spe­ci­al­byggts för fil­men. For­do­nen ha­de tes­tats av stuntav­del­ning­en för att upp­täc­ka al­la svag­he­ter in­nan vi fil­ma­de. Det gäll­de ock­så att ta hän­syn till att vi fil­ma­de i en 2 000 år gam­mal stad som är väl­digt rädd om sitt an­ti­ka arv. Om en bil kör­de in i nå­got i hög has­tig­het skul­le det in­te upp­skat­tas.

Stunt­bi­lar­na ha­de ut­rus­tats med stört­bu­rar, sä­ker­hets­tan­kar, hyd­rau­lis­ka hand­brom­sar, sä­ker­hets­sä­ten och så vi­da­re. En del bi­lar ha­de fjärr­styr­ning. När det ser ut som om skå­de­spe­la­ren kör bi­len i full fart är det i själ­va ver­ket en stunt­man som kör den från ett tak i när­he­ten. Se­dan fanns sce­ner då en bil skul­le kö­ra in i fas­ta fö­re­mål och ex­plo­de­ra. Då tar man ut mo­torn, töm­mer bi­len på allt onö­digt in­u­ti för att gö­ra den lät­ta­re och mon­te­rar en stål­tub. Tu­ben for­mar en kolv som kan skju­tas iväg, vil­ket ger bra fart.

Själ­va biljak­ten var en lo­gis­tisk mar­dröm där sto­ra de­lar av in­nersta­den fick spär­ras av för att sä­ker­stäl­la att ing­en skul­le bli påkörd av en Ja­gu­ar i ral­ly­has­tig­het.

Hur gjor­de du för att åstad­kom­ma ex­plo­sio­nen i den ma­roc­kans­ka ök­nen?

Vi ha­de tes­tat och fått fram un­ge­fär 15 oli­ka ex­plo­sio­ner som skul­le län­kas ihop för att ska­pa en sam­man­häng­an­de ex­plo­sion. Att dra kopp­lings­trå­den är en vik­tig del av en sådan ope­ra­tion och det måste gö­ras lång­samt och nog­grannt av folk som vet vad de gör. Den här gång­en an­vän­de vi ett sy­stem av da­to­ri­se­ra­de de­to­na­to­rer som var pro­gram­me­ra­de att ut­lö­sas vid oli­ka tid­punk­ter. Men det är en tre se­kun­ders för­dröj­ning från att du tryc­ker på knap­pen tills dess att de­to­na­tor­se­kven­sen kom­mer igång. Vil­ket in­ne­bar att vi fick tryc­ka på knap­pen halv­vägs in i en av Daniel Craigs re­pli­ker. Om Daniel in­te fått den rätt ha­de det va­rit ka­ta­strof, men han är ett su­per­proffs som sat­te den per­fekt.

”Om Daniel Craig in­te fått re­pli­ken rätt ha­de

det va­rit ka­ta­strof.”

Hur har din roll för­änd­rats ge­nom åren?

Tek­ni­ken har verk­li­gen ut­veck­lats och nu kan vi sty­ra hyd­rau­lik, vaj­rar, tryck­lufts- och tänd­sy­stem med da­to­rer. När jag bör­ja­de var det folk som drog i reg­lage och spa­kar och tryck­te på knap­par. Da­to­rer­na har gjort det på­lit­li­ga­re, gre­jer går att upp­re­pa, sä­ker­he­ten har för­bätt­rats och så har det bli­vit mer kost­nads­ef­fek­tivt.

Vad finns det för för­de­lar med fy­sis­ka ef­fek­ter istäl­let för ani­me­ra­de?

För­de­lar­na med ef­fek­ter som man gör fy­siskt är att det man ser verk­li­gen hän­der på rik­tigt. För fil­men Dark Knight vol­ta­de vi en jät­te­lik last­bil

och re­ak­tio­ner­na när vi fil­ma­de den sce­nen var otro­li­ga.

Till fil­men Spect­re an­vän­des 418 li­ter bräns­le och 33 kg spräng­äm­nen för att ska­pa den störs­ta ex­plo­sio­nen på bio nå­gon­sin. Cor­boulds team bygg­de upp en mo­dell av Ho­tell Da­ni­e­li i Venedig i en enorm vat­ten­tank för fil­men Ca­si­no Roya­le. I The World Is...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.