UN­DER­VAT­TENS­HO­TELL

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Sov, ät och kopp­la av på sam­ma ni­vå som fis­kar­na.

År 2016 finns det re­dan fle­ra ho­tellsvi­ter under vatt­net, till ex­em­pel fem­stjär­ni­ga At­lan­tis The Palm i Du­bai. Det ko­los­sa­la akva­ri­et som täck­te väg­gar­na från golv till tak gjor­de il­lu­sio­nen av att be­fin­na sig under vatt­net så över­ty­gan­de att kän­di­sar som Kim Kar­dashi­an gär­na be­ta­la­de för att bo i svi­ten med un­der­vat­tenut­sik­ten.

Un­der­vat­tens­ho­tel­let Wa­ter Discus Ho­tel i Du­bai fanns ba­ra på rit­bor­det 2016, men år 2050 är det i drift. Man an­län­der till ho­tel­let med båt el­ler he­li­kop­ter från land. På ho­tell­rum­met kan man kopp­la av ge­nom att tit­ta på ut­sik­ten över det om­gi­van­de ma­ri­na li­vet och un­der­vat­tens­land­ska­pet. Den ak­ti­ve kan an­mä­la sig till dyk­lek­tio­ner för att kom­ma än­nu när­ma­re värl­den under vatt­net. Det finns in­gång från ho­tel­let så man be­hö­ver in­te först ta sig upp i yt­lä­ge för att kun­na dy­ka.

Un­der­vat­tensUn­der­vatt dis­ku­sen En när­ma­re titt på ett un­der­vat­tens­ho­tell­pro­jekt i Du­bai. Här kom­mer fram­ti­dens ho­tell­gäst i när­kon­takt med det ma­ri­na na­tur­li­vet. Him­mels­ut­sikt Ett brett schakt med öp­pen ut­sikt mot him­len mot­ver­kar all even­tu­ell...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.