3D-skri­va­re

IN­SPI­RE­RAD AV… Re­pli­ca­tor

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

”Te, Earl Grey, varmt,” sa Kap­ten Pi­card och ro­bo­ten gjor­de iord­ning dryc­ken på någ­ra se­kun­der. Des­sa på­hit­ta­de tek­ni­ker an­vän­des för att ska­pa mål­ti­der och and­ra sa­ker om­bord på Fe­de­ra­tio­nens rymd­skepp.

I verk­lig­he­ten kan 3D-skri­va­re an­vän­da oli­ka ma­te­ri­al (så kal­la­de ”bläck”) för att ska­pa en mängd oli­ka pro­duk­ter, från klä­der till de­lar av rymd­skepp. En ny an­vänd­ning av tek­no­lo­gin är att ska­pa 3D-prin­tad mat. 3D-skri­va­re som Foodi­ni kan ska­pa bå­de ra­vi­o­li, ham­bur­ga­re, kex och myc­ket me­ra vid ett en­da tan­gent­bords­tryck.

Por­tab­la skann­rar som stäl­ler di­a­gno­ser kan re­vo­lu­tio­ne­ra mo­dern häl­so­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.