Tek­no­lo­gi till ditt husdjur

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Pry­lar­na som un­der­hål­ler vå­ra fyr­ben­ta kom­pi­sar – hur fun­kar de?

Vart tred­je hus­håll i Sve­ri­ge har husdjur. I takt med att vå­ra liv blir mer hek­tis­ka hin­ner vi in­te all­tid med att ge vå­ra fyr­ben­ta vän­ner li­ka myc­ket upp­märk­sam­het. Men nu kan vi hål­la ett öga på vå­ra husdjur och se till att de har nå­got att gö­ra även när vi in­te är hem­ma. Au­to­ma­tis­ka boll­kas­ta­re och fjärr­styr­da go­dis­be­hål­la­re finns på mark­na­den idag för att un­der­lät­ta till­va­ron för hundä­ga­re och för att gö­ra li­vet ro­li­ga­re för hun­den.

Den väx­an­de mark­na­den för tech-pry­lar för husdjur är ett ex­em­pel på den snab­ba ut­veck­ling­en in­om ’sa­ker­nas in­ter­net’. Allt fler var­dags­pry­lar är upp­kopp­la­de på nä­tet. Pry­lar med tråd­löst in­ter­net ger djurä­ga­re möj­lig­he­ten att en­kelt kol­la hur de­ras älsk­ling­ar har det och att in­te­ra­ge­ra med dem över mo­bi­len. Så var­för in­te ge hun­den en bit go­dis me­dan den vän­tar på att du kom­mer hem, sam­ti­digt som du själv be­fin­ner dig på stan el­ler på kon­to­ret!

Lek när hun­den vill Ma­ski­nen går igång när hun­den släp­per en boll i trat­ten och den för­sät­ter sig au­to­ma­tiskt i ener­gis­par­lä­ge så fort den kas­tat iväg en boll. Kas­ta långt! Du kan stäl­la in hur långt iFetch ska kas­ta bol­lar­na (tre, sex el­ler nio...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.