Xbox One S i de­talj

Vi tit­tar när­ma­re på Micro­softs slim­ma­de Xbox-kon­sol.

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Ny­li­gen kom en upp­gra­de­ring för ak­ti­va ga­mers i och med re­le­a­sen av Xbox One S, den mer kraft­ful­la ver­sio­nen av Micro­softs Xbox One. Fler funk­tio­ner i en mind­re lå­da som bland an­nat in­ne­bär att 4K-vi­deo och HDR blir verk­lig­het för förs­ta gång­en i Xbox­ens histo­ria.

Nå­gon jät­te­upp­da­te­ring på prestanda är kanske in­te den här re­le­a­sen (det kom­mer med re­le­a­sen av Pro­jekt Scor­pio), men One S har en ny HDMI 2.0a-port, ett tillägg som gör det möj­ligt att se i ter­mer av Ult­ra-HD Blu-rays och att strea­ma i 4K. Plus att High Dy­na­mic Range-tek­ni­ken (HDR:en) ökar kon­tras­ten mel­lan lju­sa och mör­ka fär­ger, vil­ket gör spe­len tyd­li­ga­re och gra­fi­ken än­nu häf­ti­ga­re.

Allti­hop får plats i en lå­da som ba­ra är 40 pro­cent så stor som en stan­dard-Xbox One. Nå­got som im­po­ne­rar än­nu mer är att po­wer­bric­kan – ström­för­sörj­nings­en­he­ten som man ti­di­ga­re var tvung­en att kopp­la in på bak­si­dan av Xbox­en – nu är in­te­gre­rad i själ­va spel­kon­so­len. Det finns nya lag­rings­möj­lig­he­ter ock­så – S-mo­del­len går att få i 500 GB, 1 TB el­ler 2TB.

Den upp­frä­scha­de de­sig­nen gäl­ler in­te ba­ra själ­va box­en. På/av-knap­pen som var rö­rel­se­käns­lig på Xbox One (nå­got som ir­ri­te­ra­de många an­vän­da­re och blev rent trött­samt för dem som ha­de ny­fik­na hun­dar med fuk­tig nos) är bor­ta och er­satt av en fy­sisk knapp. Det finns även en in­fra­röd blas­ter på front­pa­ne­len som gör swit­chan­det mel­lan di­na oli­ka en­he­ter mer an­vän­dar­vän­ligt och ef­fek­tivt. För den som tve­ka­de in­för in­ve­ste­ring­en 2013 kanske det kan va­ra dags nu att ta ste­get in i Xbox-värl­den.

Op­tisk dis­ken­het

Näs­ta Xbox One stö­der 4K, så den nya op­tis­ka en­he­ten kan även spe­la UHD Blu-rays.

An­ti-skak stöt­däm­pa­re

In­ne i chas­sit finns två stöt­däm­pa­re av gum­mi som för­hind­rar den op­tis­ka dis­ken­he­ten från att ska­ka me­dan den ro­te­rar.

Por­tar

På bak­si­dan fin­ner du sam­ma por­tar som på en stan­dard-Xbox One, med un­dan­tag för Ki­nect-por­ten – som det be­hövs en ad­ap­ter för.

El­för­sörj­ning

För förs­ta gång­en finns el­för­sörj­nings­en­he­ten in­nan­för Xbox One-chas­sit.

Kon­trol­len har en be­hag­lig grep­py­ta på

bak­si­dan så att ga­mern he­la ti­den har spe­let i sin hand.

Mo­der­kort

På mo­der­kor­tet fin­ner du en ex­tra kraftull GPU (Grap­hics Pro­ces­sing Unit), ett chip som be­ty­der att Xbox One nu­me­ra stö­der HDR.

Nät­verkskort

Mo­du­len som ger dig till­gång till tråd­lö­sa nät­verk, vil­ket möj­lig­gör att spe­la­re kan spe­la mot varand­ra i re­al­tid och stå i kon­takt via vi­deo-strea­ming ser­vices.

Hård­disk

Xbox One S har lag­rings­möj­lig­he­ter på 2TB, men det finns även 1TB- och 500 GB-mo­del­ler. ”Xbox One S ger spe­la­re till­gång till Ult­ra-HD Blu-rays för förs­ta gång­en.”

För­pack­ning­en Den tar in­te myc­ket plats. Xbox One S är 40 pro­cent mind­re än ori­gi­nal-Xbox One. Kyl­fläkt Den enor­ma fläk­ten hål­ler Xbox One S kall. Nå­got som onek­li­gen kan be­hö­vas när så star­ka kraf­ter är i om­lopp. In­u­ti Xbox One S Så myc­ket po­wer...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.