3D ut­an glas­ö­gon

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Kas­ta bort dem och njut av en 3D-film på ett nytt sätt hem­ma.

När det pro­du­ce­ras allt­mer in­ne­håll för 3D är det dags att bör­ja upp­le­va tre di­men­sio­ner på all­var. 3D-TV är det se­nas­te för un­der­håll­ning hem­ma, men allt 3D har så­här långt dra­gits med en av­gö­ran­de nack­del: de fles­ta män­ni­skor vill in­te be­hö­va hål­la re­da på ett par obe­kvä­ma 3D-glas­ö­gon me­dan de sit­ter hem­ma i var­dags­rum­met. Dessvär­re är bil­den sud­dig ut­an dem och glas­ö­go­nen be­hövs för att fil­tre­ra lju­set på vägen mot ögat för att upp­nå den tre­di­men­sio­nel­la ef­fek­ten.

Nu ver­kar det som om fle­ra TV-till­ver­ka­re har kom­mit igång med att ex­pe­ri­men­te­ra med 3D som kan upp­le­vas ut­an glas­ö­gon. Hem­lig­he­ten är en tek­nik som kal­las au­to­s­te­re­o­sko­pi. En pa­ral­lax­bar­riär pla­ce­ras fram­för skär­men för att fo­ku­se­ra oli­ka bil­der för var­je öga. När man ska se 2D-in­ne­håll igen kan bar­riä­ren de­ak­ti­ve­ras. Med ett knapp­tryck kan bil­den hop­pa ut emot dig där du sit­ter i sof­fan.

För att det här ska fun­ge­ra har det krävts att den som tit­tar be­hö­ver sit­ta i ett spe­ci­fikt lä­ge i för­hål­lan­de till skär­men. Men med hjälp av mjuk­va­ra kan man nu fram­stäl­la bild­lä­gen som fun­kar för fle­ra per­so­ner och det blir då möj­ligt att kol­la 3D-ac­tion till­sam­mans fram­för TVn.

Pa­ral­lax­bar­riär En pa­nel med jämnt för­de­la­de ver­ti­ka­la slit­sar rik­tar lju­set från vis­sa pix­lar till an­ting­en det hög­ra el­ler det vänst­ra ögat. Platt bild I 2D kom­mer ljus från al­la pix­lar på skär­men rakt emot tit­ta­ren så att bå­da ögo­nen nås av sam­ma...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.