Hur ny är den här tek­ni­ken?

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Osyn­li­ga ljuspul­ser har an­vänts för att sän­da di­gi­tal da­ta i åt­minsto­ne 35 år. På 2000-ta­let fanns da­to­rer som var ut­rus­ta­de med in­fra­röd IrDA som stan­dard. Men svag­he­ten med IrDA är att den be­hö­ver en ostörd ljus­lin­je för att fun­ka och att in­fra­rött finns i en be­tyd­ligt mind­re del av det elektro­mag­ne­tis­ka spektru­met än syn­ligt ljus. Där­för var IrDA un­ge­fär 250 gång­er lång­sam­ma­re än Li-Fi. Ljusö­ver­fö­ring av da­ta är en vi­da­re­ut­veck­ling av för­de­lar­na med IrDA i kom­bi­na­tion med Blu­e­tooth sna­ra­re än nå­gon re­vo­lu­tion. För­de­lar som lå­ga kost­na­der, hög sä­ker­het och snab­ba has­tig­he­ter gör att tek­ni­ken bakom Li-Fi läm­par sig sär­skilt bra för spe­ci­fi­ka an­vänd­nings­om­rå­den.

Fjärr­kon­trol­len till tv:n är för­fa­dern till den mo­der­na Li-Fi-mot­ta­ga­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.