Den grö­na träd­går­den i Sing­a­po­re

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

När den öppnade 2011 var träd­går­den The Gar­dens in­vid havs­vi­ken i cen­tra­la Sing­a­po­re ett flagg­skepps­pro­jekt, ett sätt för sta­den att vi­sa för värl­den hur man sat­sar på grö­na lös­ning­ar. Re­dan i slu­tet av 2015 ha­de The Gar­dens haft 20 mil­jo­ner be­sö­ka­re som sett de 101 hek­ta­ren av of­fent­lig park, inklu­si­ve två av de störs­ta växt­hu­sen som finns på jor­den.

Det är sär­skilt åter­an­vänd­ning­en som gjort träd­gårds­an­lägg­ning­en världs­be­römd. Den sam­lar upp regn­vat­ten, drivs av so­le­ner­gi och an­vän­der dö­en­de väx­ter och väx­tres­ter bå­de som nä­ring och som ener­gikäl­la. Växt­hu­sen kon­trol­le­rar luft­fuk­tig­het del­vis ge­nom att an­vän­da sig av spill­vär­me ut­i­från och de 18 iko­nis­ka ’su­per­trä­den’ är hem för näs­tan 163 000 oli­ka plan­tor in­sam­la­de från he­la värl­den och med ur­sprung i tor­ra, halv­tor­ra och tro­pis­ka kli­mat. The Gar­dens är själv­för­sör­jan­de och nu hop­pas man att an­lägg­ning­en kan in­spi­re­ra and­ra stä­der att tilläm­pa grö­na­re och mil­jö­vän­li­ga­re idéer i sin stads­ut­veck­ling.

Träd­gårds­sta­den Gar­dens by the Bay i Sing­a­po­re är ut­for­mat som ett ut­hål­ligt mil­jö­al­ter­na­tiv för värl­dens stä­der. Luft­flö­de Fuk­tig, varm luft av­ges från su­per­trä­dens kro­nor och ky­li­ga­re luft kom­mer in. Den an­vänds till kyl­sy­ste­met. Ing­et...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.