Luft­för­ore­ning­ar

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Stu­di­er gjor­da av WHO (World He­alth Or­ga­ni­za­tion) vi­sar att de fles­ta av jor­dens me­gastä­der har en luft­kva­li­tet långt under rikt­vär­de­na. Nu på­går en rad för­sök för att re­na stads­luf­ten. Om man täc­ker bygg­na­der­nas yt­ter­väg­gar, tak­plat­tor och re­klam­tav­lor på stan med ett tunt la­ger ti­tan­di­ox­id, kan de små par­tik­lar­na bry­ta ner kvä­ve­di­ox­id som an­nars or­sa­kar pro­blem med luft­rör och kan ska­da lung­funk­tio­nen. I Ki­na tes­tas en se­rie torn som ska re­na luf­ten från två gif­ti­ga smog­par­tik­lar, PM2.5 och PM10. I Ka­na­da på­går för­sök med sto­ra fläkt­väg­gar som ska ex­tra­he­ra kol­di­ox­id.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.