Att mä­ta luft­kva­li­tet

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

I bot­ten på Dy­son Pu­re Cool ol Link finns två sen­so­rer som m he­la ti­den mä­ter kva­li­te­ten n på den om­gi­van­de luf­ten. Om sen­so­rer­na mär­ker att hal­ten av för­ore­ning­ar plöts­ligt blir ovan­ligt högt, till ex­em­pel om du just öpp­nat ugns­luc­kan, kom­mer luft­re­na­ren att in­ten­si­fi­e­ra sin verk­sam­het för att hål­la jäm­na steg med det öka­de be­ho­vet av luft­re­ning. In­for­ma­tion om luft­kva­li­te­ten skic­kas ock­så från sen­so­rer­na till Dy­son Link-ap­pen i din mo­bil, där du en­kelt kan föl­ja hur luft­kva­li­te­ten hem­ma hos dig ut­veck­las över tid el­ler mä­ta den i re­al­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.